Woonplaats overledene is bepalend of er erfbelasting betaald moet worden

Als iemand is overleden dan moet er in principe erfbelasting betaald worden. Maar dat hangt wel af van de woonplaats van de overledene. De woonplaats van de overledene is namelijk bepalend voor het fiscale recht. En met het fiscale recht wordt bedoeld of en hoe de erfbelasting berekend gaat worden. Dus wat de woonplaats van de erfgenaam is doet er voor de Nederlandse fiscus niet toe. Ook al woon je als erfgenaam in het buitenland, dan moet je nog steeds erfbelasting betalen als je erft van iemand in Nederland.

Overledene woonde in Nederland

Ten aanzien van de Nederlandse erfbelasting bepaalt de woonplaats van degene die is overleden het fiscale recht. Als de overledene in Nederland woont en de erfgenaam in bijvoorbeeld Spanje, dan is in Nederland erfbelasting verschuldigd. Het is de taak van de executeur om hier zorg voor te dragen. Ook zij opgemerkt dat het vermogen van de overledene niet noodzakelijkerwijs in Nederland hoeft te zijn gelegen. Dus ook een buitenlandse vakantiewoning valt onder het Nederlandse recht. 

Overledene woonde in het buitenland

Wat nu als de overledene de Nederlandse nationaliteit heeft, maar in het buitenland woont? In dat geval moet er eerst gekeken worden hoe lang de overledene in het buitenland woont. Als de erflater langer dan 10 jaar in het buitenland woont en de erfgenamen wonen in Nederland, dan is er in Nederland geen erfbelasting verschuldigd. 
Is de overledene korter dan 10 jaar geleden naar het buitenland vertrokken, dan geldt nog steeds het Nederlands erfbelastingrecht en moet er in Nederland aangifte erfbelasting worden gedaan. 
Om dubbele belastingheffing te voorkomen is er met enkele landen een verdrag over erfbelasting gesloten. Als de overledene in een land woont waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten, kan wellicht het Besluit ter Voorkoming van Dubbele Belasting uitkomst bieden. Nederland kan op basis van dit besluit een deel van de in het buitenland verschuldigde belasting teruggeven. De regels hieromtrent zijn complex, waardoor een gedegen advies hierover sterk is aan te raden.