Veelgestelde vragen

.
Als specialist heb ik met uiteenlopende vraagstukken te maken. Hieronder enkele veelvoorkomende vragen.
.

Met een testament is het mogelijk fiscaal voordeel te behalen. Bij een kleiner vermogen zal dat voordeel ook kleiner zijn. Dan nog is het verstandig een testament op te stellen om problemen na overlijden te voorkomen.

Ja, er zijn vaak mogelijkheden om erfbelasting bij overlijden te besparen. Dat heeft te maken met de wijze waarop uw testament is opgesteld. Uw persoonlijke omstandigheden vormen daarbij de leidraad. Er bestaat geen blauwdruk hoe een testament er uit moet zien. Een persoonlijk gesprek geeft inzicht in uw situatie en op welke wijze het testament zo verstandig mogelijk kan worden opgesteld.

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Wettelijk heeft een executeur twee taken:
1) Het beheren van de (goederen uit de) nalatenschap
2) Het voldoen van de schulden uit de nalatenschap

Met beheren wordt onder meer bedoeld: het innen van vorderingen; het laten taxeren van de inboedel en de woning; het verkopen van een effectenportefeuille en het opzeggen van abonnementen.
Verder moet de executeur ook alle schulden uit de nalatenschap voldoen. Dat kan een hypotheekschuld, erfbelasting, inkomstenbelasting of de kosten van de uitvaart zijn.

Als de taak, en daarmee het beheer, van de executeur is beëindigd, worden de goederen overgedragen aan de erfgenamen. Het is vervolgens aan de erfgenamen om de erfenis te verdelen. Om de verdeeltaak goed te kunnen uitvoeren is de executeur wel verplicht een overzicht of boedelbeschrijving te maken van alle bezittingen en schulden op de datum van het overlijden van de erflater.

Dat is niet noodzakelijk. Als de overledene u als executeur heeft aangewezen, dan kunt u iemand inhuren die voor u de afwikkeling verzorgt. Deze persoon kunt u zelfs een volmacht geven, zodat die informatie kan opvragen en handtekeningbevoegd is.

Als er geen testament is of als er in het testament geen executeur is aangewezen dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afwikkelen van de erfenis. Wel is het mogelijk dat aan een van de erfgenamen (of aan een derde) een volmacht wordt gegeven voor de afwikkeling van de erfenis.

De wet bepaalt de volgorde wie de erfgenamen zijn. Dit wordt per groep omschreven. De eerste groep erfgenamen zijn de echtgeno(o)t(e)e en kinderen. Als die er niet zijn vormen ouders en broers/zussen de tweede groep. Is hiervan niemand meer in leven dan zijn de grootouders en vervolgens de overgrootouders de volgende groep. Indien er helemaal geen erfgenamen in genoemde groepen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat.

De kosten voor het afwikkelen van een nalatenschap kunnen zeer uiteenlopend zijn. Sommige nalatenschappen lijken eenvoudig af te wikkelen omdat het een klein vermogen betreft, maar kunnen desondanks ingewikkeld zijn omdat de erfenis volgens bijzondere regels moet worden afgewikkeld. Hier is dus geen standaardbedrag voor te noemen.

Het afwikkelen van een nalatenschap duurt een jaar maar vaak ook langer. Dit komt doordat bij de afwikkeling diverse externe partijen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst die de aanslag erfbelasting moet opleggen.

Nee. Voor alle aktes die voor het afwikkelen van de erfenis nodig zijn, kunt u naar een notaris van eigen keuze gaan. Dit geldt dus ook voor de verklaring van erfrecht of executele.

Het is aan te raden om ook een testament te maken. Met een samenlevingscontract bent u namelijk nog niet elkaars erfgenaam. Dat regelt u in een testament. Doe u dat niet, dan zijn alleen eventuele kinderen of ouders/broers/zussen erfgenaam als uw partner overlijdt.

Een testament is privé. Niemand hoeft te weten dat u een testament hebt opgesteld en wat erin staat. De notaris kent natuurlijk de inhoud, maar heeft een beroepsgeheim. Hij mag niemand iets over de inhoud vertellen. Ook niet de partner of de kinderen. Pas bij overlijden wordt de inhoud bekend gemaakt aan de erfgenamen.

Onterven kan, maar een kind heeft altijd recht op een minimum deel. Dit heet de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou erven als hij wel erfgenaam zou zijn geweest. Het kind heeft overigens alleen recht op geld en niet op goederen (bijvoorbeeld een huis). Het onterfde kind is schuldeiser in de nalatenschap en hoeft niet op het geld te wachten. Het onterfde kind moet zijn legitieme portie wel binnen vijf jaar na overlijden van de ouder opeisen.

© Copyright 2021 - De nalatenschapsspecialist