Huwelijkse voorwaarden reviseren

Je gaat trouwen. Wat een feest. Je bent in de wolken en als formaliteit stel je huwelijkse voorwaarden op. Misschien wel omdat je ouders het ook zo deden. Vraag is of je ook na twee maanden nog weet welke afspraken je in de huwelijkse voorwaarden hebt opgenomen, of je ook handelt naar deze voorwaarden, of je ook echt begrijpt wat je als voorwaarden hebt opgenomen en waarom je het zo deed. Huwelijkse voorwaarden reviseren is dan een goed plan.

Ik kom het helaas vaak tegen dat mensen geen idee hebben van hun huwelijkse voorwaarden. Als ik er naar vraag kunnen echtparen de voorwaarden niet een-twee-drie terugvinden. Een heel gedoe vinden ze het om ze op te zoeken. En als ze eenmaal de voorwaarden hebben gevonden, zijn ze verrast als ik de inhoud ervan aan ze uitleg. Toch is dit dan wat ze vlak voor hun huwelijk hebben afgesproken. Maar geen nood. Je kan je huwelijkse voorwaarden nog aanpassen.

Zolang je nog in pais en vree met elkaar getrouwd bent, is het moment daar om samen over huwelijkse voorwaarden te spreken en te reviseren. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan soms voordelen geven op het gebied van erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Op 1 januari 2018 is de wet voor huwelijkse voorwaarden aangepast. In de oude situatie was het zo dat als je gaat trouwen en je hebt geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan komen door het aangaan van het huwelijk alle bezittingen en schulden in de gemeenschap terecht. Dus ook de bezittingen die voor het huwelijk nog privé waren. Het spaargeld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Maar ook de schuld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Verder was het zo dat als je tijdens je huwelijk geld van je tante erft, dan wordt dat ook voor de helft van de ander.

Nu is inds 1 januari 2018 de situatie gewijzigd. Let wel, deze situatie gaat alleen gelden voor huwelijken die na deze datum zijn afgesloten.

Als je gaat trouwen ontstaat er een gemeenschap van goederen. Dat is niks nieuws. Maar het verschil met vroeger is dat alleen die spullen in de geemenschap terecht komen, die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Had je voor het huwelijk een en/of rekening, dan blijft die gemeenschappelijk na het huwelijk. Maar had je vóór het huwelijk een eigen spaarrekening of een eigen huis, dan blijft deze ná het huwelijk nog steeds voor 100% van jou. 

Ook nieuw is dat als je tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, dan zal deze niet in de gemeenschap terecht komt. Dus heb je een schenking van je ouders ontvangen tijdens je huwelijk, dan is dat geld voor 100% van jou. Het is jouw privé bezit en hoort niet bij de gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wetgeving wordt onder andere willekeur voorkomen. Het maakt niet meer uit of een schenking of nalatenschap verkregen is met een uitsluitingsclausule of niet.

Af en toe nadenken over de voorwaarden waaronder je getrouwd bent is mijn advies. Zo zijn er zijn situaties te bedenken dat het goed is om van gemeenschap van goederen over te stappen naar huwelijkse voorwaarden, maar ook andersom van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen kan soms interssant zijn. Combineer dit met een gesprek over het testament en je bent voor de komende periode van circa 5 jaar weer up-to-date. Voor hulp hierbij kan je contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn mobiele nummer.

De Erfgenaam van RTL4

In het RTL4 programma De Erfgenaam gaat Ruben Nicolai op zoek naar de erfgenamen van onbekende nalatenschappen. In ons land sterven ongeveer 100 mensen per jaar waarvan er geen erfgenaam bekend is. De verjaringstermijn is 20 jaar, waarna de erfenis vervalt en in de staatskas terecht komt.

Nu was er laatst een uitzending van dit programma waar, na een lange zoektocht, Ruben mensen vond die wisten te vertellen dat de overleden vrouw eigenlijk haar vermogen had willen nalaten aan de kerk. Dit had ze ook op papier gezet. Echter, er was één ding niet gedaan. De wens van deze mevrouw was niet notarieel vastgelegd. In andere woorden, mevrouw had geen testament laten opmaken waarin ze haar wens had laten zetten dat haar vermogen naar de kerk moest gaan. Door de zoektocht, mevrouw was niet getrouwd en had geen kinderen, vindt Ruben een ver ver familielid van mevrouw. Deze persoon erft volgens de wet het vermogen van mevrouw. En dit terwijl we weten dat mevrouw haar vermogen naar de kerk had willen laten gaan. Moraal van het verhaal is: zet dingen niet thuis op papier over hoe je vermogen wil nalaten en aan wie. Het heeft geen juridische waarde en je wens zal niet uitgevoerd worden.

Wat moet je wel doen? Stel een testament op. Ik help je bij het formuleren van je wensen. Want echt, je moet verstand van het erfrecht hebben om te kunnen bepalen wat je nu echt wil. Klik hier om te lezen wat cliënten over mij schrijven.

Hulp bij testament opstellen

Vrienden van mij kregen onlangs de vraag van hun kinderen of ze belangrijke zaken hadden vastgelegd voor het geval ze zouden overlijden. Mijn vrienden moesten het antwoord schuldig blijven. Ze hadden niets vastgelegd en geen testament opgesteld. Het zou raadzaam zijn hulp in te roepen voor het opstellen van een testament.

Het is nu een goede tijd om daar eens over na te denken. Een testament opstellen is geen ingewikkeld proces. Bedenk dat u een testament ook altijd kunt veranderen. Het is een prettig idee als dat goed geregeld is. Voor uzelf en voor anderen. Ik help u graag de juiste stappen te nemen en niets over het hoofd te zien. U houdt altijd de regie.

Plus online heeft een kort filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wie er erft als u geen testament heeft.

Ik kan hulp bieden om uw gedachten te formuleren voor het opstellen van uw testament. U kunt mij altijd mailen of bellen op 06 12 44 55 01.

Voorkom ruzie bij erven

De mensen van wie je houdt, zouden met al hun spullen moeten sterven. Hiermee verwoord schrijver en Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez de zorgen van veel mensen dat de familieverhoudingen door overlijden worden verstoord. In elke familie zitten wel ergens (onzichtbare) scheurtjes in de onderlinge relaties. Een niet goed geregelde erfenis kan die scheurtjes doen opensplijten tot onherstelbare schade. En vaak gaat het niet om het saldo op de spaarrekening of het effectendepot. De échte problemen ontstaan bij de verdeling van het tafelzilver, de antieke kastjes en de schilderijen: erfstukken met een emotionele waarde.


Als De Nalatenschapsspecialist wikkel ik sinds 2010 nalatenschappen af en word ik ook ingeroepen ruzies tussen de erfgenamen te beslechten. Veel van de ruzies zijn te voorkomen door in het testament al aan te geven welk kind welke spullen mag krijgen. Als de kinderen daarna onderling nog spullen willen ruilen is dat altijd nog mogelijk. Maar er hoeft geen ruzie over gemaakt te worden, want als erflater heb je al bepaald dat een bepaald kind op een bepaald goed recht heeft.


Wat ook helpt om ruzie te voorkomen, danwel te beslechten, is om een derde partij in te huren om de nalatenschap (verder) af te wikkelen. Ik merk dat als ik ingehuurd word door de executeur testamentair om de nalatenschap (verder) af te wikkelen, de erfgenamen minder wantrouwend zijn. Samen met een heldere communicatie met de erfgenamen resulteert dit in een afwikkeling zonder verstoring van de onderlinge familieverhoudingen.

Neem gerust contact op om te bespreken hoe ik kan helpen bij de afwikkeling van de erfenis.

Financieel codicil opstellen voorkomt gedoe bij het afwikkelen van een nalatenschap

Als je een familielid hebt moeten begraven, komt daarna -het is onvermijdelijk- het afwikkelen van de nalatenschap. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost dit veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen in de vorm van een financieel codicil.

Stel dat van een echtpaar, de man als eerste is overleden. Bij overlijden daarna van de vrouw is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een nalatenschap goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Erfbelasting onderschat

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Veel mensen zijn tijdens leven bezig om op elke euro inkomstenbelasting te besparen. Na hun overlijden laten ze echter vele duizenden euro’s liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Slimme huwelijkse voorwaarden plus een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld opleveren, al profiteer je er zelf niet meer van.

Daarnaast is het ook na overlijden zaak om goed te bedenken wat de mogelijkheden zijn om de erfenis te aanvaarden. Zelfs als de overledene geen testament had, zijn er bij wet nog keuzemogelijkheden om in de toekomst erfbelasting te besparen. Van belang is wel om de keuze te maken alvorens de aangifte erfbelasting in te dienen. Bedenkt dus goed wat die mogelijkheden zijn voordat je de aangifte erfbelasting doet. Zo’n gesprek doe je beter met iemand die weet hoe het erfrecht in elkaar zit, dan met iemand die vooral verstand heeft van inkomstenbelasting. Erfrecht, en daarmee samenhangend erfbelasting, is een apart vak en het is niet gezegd dat de accountant/belastingconsulent ook op dit gebied voldoende kennis van zaken heeft. Wilt u meer weten wat u kunt doen, neem dan gerust contact met mij op.

Stiefkind als erfgenaam? Leg het vast in een testament!

Als Peter, de tweede echtgenoot van Anneke, overlijdt, blijken alleen hun gezamenlijke dochters van hun vader te erven. Zoon Willem, weliswaar kind uit een eerder huwelijk van Anneke maar gevoelsmatig hun gezamenlijke zoon, heeft nergens recht op. Een onaangename verrassing. En volgens Anneke zeker niet wat Peter voor ogen had. Helaas worden mensen vaker op een vergelijkbare wijze onaangenaam – en te laat – verrast. Een stiefkind als erfgenaam moet je in een testament vastleggen.

Automatisch erven
Stiefkinderen, soms maken ze al zo lang deel uit van een samengesteld gezin dat de stiefouder ze net zo lief heeft als zijn of haar eigen kinderen. Vanzelfsprekend zijn zij ook erfgenaam als hij of zij komt te overlijden, zo denkt de stiefouder. Het is goed om te weten dat dit een misverstand is. Het is niet vanzelfsprekend. Waar eigen kinderen, ook als dat niet in een testament is vastgelegd, automatisch van hun ouders erven, geldt dat niet voor stiefkinderen van stiefouders. De Nederlandse wet stelt nu eenmaal dat stiefkinderen niet van stiefouders erven. Wie dat wel wil, op dezelfde dan wel een andere manier als zijn eigen kinderen, zal zijn stiefkinderen als erfgenamen moeten benoemen in een testament. Alleen op die manier kan worden afgeweken van wat er in de wet staat.

Dezelfde belastingschijf
Maar het is toch wel zo dat stiefkinderen in dezelfde belastingschijf voor de erfbelasting vallen als eigen kinderen? Het is een veelgehoorde vraag en misschien zelfs de reden voor het misverstand. Inderdaad vallen stiefkinderen in dezelfde, voordelige belastingschijf (10-20 %) als eigen kinderen, maar alleen wanneer ze vermeld staan in het testament. Had Peter een testament laten opmaken waarin hij zijn stiefzoon als mede-erfgenaam had aangewezen, dan had Willem hetzelfde geërfd als zijn halfzussen.

Waar kunnen nabestaanden je wachtwoorden vinden als je bent overleden?

Ik heb al vele nalatenschappen afgewikkeld. Eén ding dat ik altijd weer tegenkom is dat nabestaanden niet alle wachtwoorden weten. Het opzeggen van bijvoorbeeld een LinkedIn of Facebook account wordt daarmee heel moeilijk. Maar ook bijvoorbeeld als de overledene een bankrekening heeft bij een bank zonder een fysiek aanspreekpunt zoals bijvoorbeeld Robeco. Je bent dan overgeleverd aan een call center en dat levert vaak vele telefoontjes op en irritatie. Als je een nalatenschap afwikkelt, is dat nou net niet wat je wil.

Ik kan daarom de digitale kluis van Digizeker sterk aanbevelen. Het is een online kluis die de notaris voor je aanmaakt. In deze digitale kluis kan je de inloggegevens van al je accounts veilig opslaan. Je hebt dan vanaf elke computer zelf toegang tot dit dossier. Je kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen, en wachtwoorden terugzoeken. Wanneer je wachtwoorden van je accounts wijzigt, sla je die gewijzigde wachtwoorden ook in Digizeker op.

Digizeker voorkomt spookprofielen
Dankzij Digizeker kunnen nabestaanden je profielen op internet verwijderen. Dit voorkomt dat sociale netwerk websites zoals Facebook nog jarenlang verjaardagsherinneringen naar je contacten sturen. Je inloggegevens gaan gegarandeerd nooit verloren, maar worden veilig bewaard en zijn altijd voor je bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer je die gegevens zelf in je computer opslaat. Je computer kan immers crashen, en dan bent je die gegevens kwijt. Dat is bij Digizeker uitgesloten.

Digitale sleutel bij de notaris
De notaris bewaart een tweede digitale sleutel van je Digizeker account. Hiermee kan hij je accounts vrijgeven aan de erfgenamen wanneer je komt te overlijden. De erfgenamen hebben daarmee toegang tot je accounts en kunnen deze opheffen.

Digizeker in beeld