Ruzie bij verdelen erfenis

Ruzie bij verdelen erfenis

Helaas komt het veel voor dat er ruzie ontstaat bij het verdelen van de erfenis. Vooral tussen broers en zussen ontstaat ruzie om de hoogte van hun erfdeel of een specifiek object. Van tevoren had niemand verwacht dat er ruzie zou kunnen ontstaan binnen de familie. Dat gebeurt niet binnen onze familie, is vaak de gedachte. Iedereen kan het heel goed met elkaar vinden. En toch eindigen veel erfenissen in grote ruzie. Gevolg is dat familieleden elkaar daarna nooit meer spreken en in sommige gevallen wordt de ruzie zelfs uitgevochten bij de Rechtbank.

ruzie bij verdelen erfenis

Oplossing om ruzie te voorkomen

Als de ruzie er eenmaal is kan je deze bij de Rechtbank beslechten of middels tussenkomst van een mediator tot een oplossing komen. Beide trajecten kosten veel tijd, geld en energie. Als toekomstig erflater kan je ook bijdragen aan een oplossing. Je kan namelijk voorkomen dat er ruzie ontstaat. Punt met ruzie binnen de familie is namelijk dat ieder zijn eigen zicht op de feiten heeft. Ik maak het mee dat kinderen gaan invullen wat de overledene had gewild. Maar hoe kan je dat weten? Dat is toch je eigen interpretatie van gesprekken die je met de overledene hebt gehad. Een ander familielid ziet het weer anders of meent ooit een gesprek gehad te hebben met de overledene waarin andere wensen kenbaar gemaakt waren of andere visies op het leven. Omdat je het niet meer kan vragen blijf je in rondjes draaien en ontstaat er ruzie.

Dit kan je voor een groot deel voorkomen, door in een testament je wensen op te laten tekenen. Niet op een papiertje dat je ergens in een la bewaard. Dat kan immers, per ongeluk of expres, kwijt raken. In een testament schrijf je natuurlijk ook wie je erfgenamen moeten zijn. Maar je kan hier ook beschrijven wat je wil dat er met bepaalde objecten gebeurt. Als er een armband is die je veel draagt en je wil dat die vererft naar je schoondochter, schrijf dat dan op in een testament. Hiermee help je je zoon dat het niet hebberig is dat hij graag je armband zou willen. De andere kinderen kunnen denken dat hij geen armband zal dragen omdat hij een jongen is. En dat hij de armband alleen maar wil om zijn zus een hak te zetten. Je weet het niet, en écht ik maak het in de praktijk mee dat dit zo gebeurt.

Uitvaart – cremeren of begraven

Wat ook goed is om in je testament te beschrijven zijn je wensen voor wat betreft de uitvaart. Om te beginnen of je begraven dan wel gecremeerd wil worden. Moet je natuurlijk wel aan je familie laten weten dat ze bij je overleden meteen naar de notaris moeten gaan om de testament op te vragen. Veel mensen vragen het testament pas op als de uitvaart al heeft plaatsgevonden. Maar ja dat is te laat. En denk nou niet, ach dat weten ze wel en anders zeg ik het wel op mijn sterfbed. Niemand weet immers van tevoren hoe zijn leven zal eindigen. Je kan verder hier ook aangeven hoe je wil dat je uitvaart gaat verlopen. Moet er een kerkdienst komen, wil je dat bepaalde mensen spreken, wil je dat bepaalde mensen niet uitgenodigd worden, in welke krant(en) wil je dat een annonce geplaatst wordt, heb je een idee hoe de annonce er uit moet zien (is ook een groot stresspunt), enz, enz.

Stiefkinderen

Als je getrouwd bent en je partner heeft kinderen uit een eerder huwelijk, vergeet dan niet om zijn kinderen als erfgenaam in je testament op te nemen (als je dat wenst natuurlijk). Stiefkinderen erven namelijk niet volgens de wet. Dus zonder testament erven zij niks van jou. In je testament kan je precies beschrijven welk deel van je vermogen de stiefkinderen moeten erven en ook kan je bepaalde objecten legateren.

Anderen zaken

Dit is slechts een hele kleine greep van dingen om over na te denken. Het moeilijke is om nu al te bedenken wat je zou willen. Niemand vindt het leuk om over de dood na te denken. Het komt op die manier gevoelsmatig zo dichtbij. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik ken ook niemand die het fijn vindt dat ze ruzie binnen de familie hebben, die zo hoog oploopt dat ze elkaar vervolgens nooit meer spreken.
Doordat ik nalatenschappen afwikkel én ik mensen help bij het opstellen van hun testament, heb ik veel ervaring hoe dingen in de praktijk kunnen lopen en hoe je dit had kunnen voorkomen. Voor een afspraak voor een adviesgesprek ben ik bereikbaar op 06 12 44 55 01 of neem contact op via het contactformulier.

Jubelton ~ Belastingvrij schenken

De ”jubelton” is een regeling voor belastingvrij schenken tot een bedrag van €105.302,- in 2021 aan dochter, neef of kennis in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor gebruik eigen woning. Normaal gesproken moet degene die een schenking ontvangt hierover schenkbelasting betalen. Bij deze regeling is er echter geen schenkbelasting verschuldigd. Het is ooit begonnen als een echte ton, maar is inmiddels door inflatiecorrecties gestegen tot het huidige belastingvrije bedrag dat geschonken kan worden.

Belastingvrij schenken voor gebruik eigen woning

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

  1. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn
  2. Het geld wordt gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen, of
  3. Om de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen, of
  4. Om de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning af te kopen

Vanuit de ontvanger bezien is er geen limiet aan het aantal personen van wie je een jubelton mag ontvangen. Maar je kan per schenker maar één keer een jubelton ontvangen. Let daarbij op dat ouders als één gezamenlijke schenker worden gezien. Ook als je ouders gescheiden zijn.

Stel dat je een partner hebt. Dan moet je er bij het ontvangen van een jubelton, rekening mee houden dat jij en je partner als één persoon worden gezien. Je ouders kunnen dus niet belastingvrij een ton aan jou schenken én een ton aan je partner.

Vanuit de schenker bezien is er geen limiet aan het aantal ontvangers dat een jubelton mag ontvangen. Je mag dus aan kinderen schenken en daarnaast ook aan kleinkinderen, neefjes, nichtjes of zelfs een kennis.

Het lijkt er op dat een jubelton altijd €105.302,- moet zijn. Maar dat is niet juist. Je mag ook een kleiner bedrag ontvangen om onder deze regeling te vallen. Hoger niet. Dan wordt over het meerdere gewoon schenkbelasting geheven.

Het maakt niet uit wat de relatie is tot de schenker. Daarmee kan de jubelton zowel aan een dochter, als aan een neef, als aan een kennis geschonken worden. Er hoeft dus geen bloed relatie te zijn. Op elk genoemde persoon is de vrijstelling van toepassing.
Stel je hebt veel vermogen, maar geen eigen kinderen. Dan kan je nog wel een kind van je broer gelukkig maken met een jubelton. De ontvanger moet wel minimaal 18 jaar zijn en nog geen 40 jaar.

Een jubelton kan je niet vanuit een BV schenken. Dat wordt gezien als een dividenduitkering.

Als je een jubelton ontvangt, dan moet je niet vergeten om hier aangifte schenkbelasting van te doen. Het klinkt gek dat je aangifte moet doen terwijl je geen belasting hoeft te betalen, maar de Belastingdienst wil het wel weten. Dit moet uiterlijk in de maand februari van het jaar volgend op het jaar van de schenking worden gedaan. Dus een schenking op 6 oktober 2020 moet aangegeven worden voor 1 maart 2021.
Klik op deze link van de Belastingdienst om aangifte schenkbelasting te doen.

Je kan een jubelton in één keer schenken, maar het is ook toegestaan om de schenkingen over drie aaneengesloten kalenderjaren te verdelen. Dat is handig als de ontvanger van de jubelton het geld wil gebruiken voor het aflossen van de hypotheek, maar een boeterente zou moeten betalen als hij te veel in een keer aflost. Let er wel op dat het geld niet alleen binnen drie kalenderjaren op de rekening van de ontvanger staat, maar ook dat het binnen die jaren moet zijn gebruikt. Let er ook op dat het laatste deel van de schenking gedaan wordt voor het bereiken van de 40-jarige leeftijd van de ontvanger.

Stel je ontvangt een jubelton, maar je besteed ‘m niet (volledig) aan je woning, dan is deze gewoon belast met schenkbelasting. 

Combineren we dat met het voorgaande voorbeeld van gespreid schenken over 3 kalenderjaren, dan moet bij een eerste schenking in 2018, uiterlijk op 31 mei 2021 aan de Belastingdienst gemeld worden dat de schenking niet (volledig) aan de eigen woning is besteed. Er zal dan alsnog schenkbelasting moeten worden betaald.

Als je schenkt met een schenkingsakte is het verstandig om de optie op te nemen dat het geld teruggegeven moet worden als aan de voorwaarden voor de vrijstelling niet is voldaan. Op die manier voorkom je dat de ontvanger alsnog schenkbelasting moet betalen.

Het is nog wel mogelijk te schenken aan iemand die de leeftijdsgrens al is gepasseerd, als deze persoon een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die nog wel aan het leeftijdscriterium voldoet, of gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking samenwoonde met iemand terwijl ze:

  1. beiden meerderjarig waren
  2. samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven
  3. een notarieel samenlevingscontract hadden waarin een wederzijdse zorgverplichting was opgenomen. N.b. dit vervalt als beiden gedurende 5 jaar of langer op hetzelfde adres staan ingeschreven.
  4. van elkaar geen bloedverwanten in rechte lijn zijn (kinderen of (achter)kleinkinderen)

Klik hier om een stroomschema te openen waarmee je kan bepalen wat je maximaal kan (bij)schenken voor de eigen woning.

Huwelijkse voorwaarden reviseren

Je gaat trouwen. Wat een feest. Je bent in de wolken en als formaliteit stel je huwelijkse voorwaarden op. Misschien wel omdat je ouders het ook zo deden. Vraag is of je ook na twee maanden nog weet welke afspraken je in de huwelijkse voorwaarden hebt opgenomen, of je ook handelt naar deze voorwaarden, of je ook echt begrijpt wat je als voorwaarden hebt opgenomen en waarom je het zo deed. Huwelijkse voorwaarden reviseren is dan een goed plan.

Ik kom het helaas vaak tegen dat mensen geen idee hebben van hun huwelijkse voorwaarden. Als ik er naar vraag kunnen echtparen de voorwaarden niet een-twee-drie terugvinden. Een heel gedoe vinden ze het om ze op te zoeken. En als ze eenmaal de voorwaarden hebben gevonden, zijn ze verrast als ik de inhoud ervan aan ze uitleg. Toch is dit dan wat ze vlak voor hun huwelijk hebben afgesproken. Maar geen nood. Je kan je huwelijkse voorwaarden nog aanpassen.

Zolang je nog in pais en vree met elkaar getrouwd bent, is het moment daar om samen over huwelijkse voorwaarden te spreken en te reviseren. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan soms voordelen geven op het gebied van erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Op 1 januari 2018 is de wet voor huwelijkse voorwaarden aangepast. In de oude situatie was het zo dat als je gaat trouwen en je hebt geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan komen door het aangaan van het huwelijk alle bezittingen en schulden in de gemeenschap terecht. Dus ook de bezittingen die voor het huwelijk nog privé waren. Het spaargeld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Maar ook de schuld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Verder was het zo dat als je tijdens je huwelijk geld van je tante erft, dan wordt dat ook voor de helft van de ander.

Nu is inds 1 januari 2018 de situatie gewijzigd. Let wel, deze situatie gaat alleen gelden voor huwelijken die na deze datum zijn afgesloten.

Als je gaat trouwen ontstaat er een gemeenschap van goederen. Dat is niks nieuws. Maar het verschil met vroeger is dat alleen die spullen in de geemenschap terecht komen, die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Had je voor het huwelijk een en/of rekening, dan blijft die gemeenschappelijk na het huwelijk. Maar had je vóór het huwelijk een eigen spaarrekening of een eigen huis, dan blijft deze ná het huwelijk nog steeds voor 100% van jou. 

Ook nieuw is dat als je tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, dan zal deze niet in de gemeenschap terecht komt. Dus heb je een schenking van je ouders ontvangen tijdens je huwelijk, dan is dat geld voor 100% van jou. Het is jouw privé bezit en hoort niet bij de gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wetgeving wordt onder andere willekeur voorkomen. Het maakt niet meer uit of een schenking of nalatenschap verkregen is met een uitsluitingsclausule of niet.

Af en toe nadenken over de voorwaarden waaronder je getrouwd bent is mijn advies. Zo zijn er zijn situaties te bedenken dat het goed is om van gemeenschap van goederen over te stappen naar huwelijkse voorwaarden, maar ook andersom van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen kan soms interssant zijn. Combineer dit met een gesprek over het testament en je bent voor de komende periode van circa 5 jaar weer up-to-date. Voor hulp hierbij kan je contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn mobiele nummer.

De Erfgenaam van RTL4

In het RTL4 programma De Erfgenaam gaat Ruben Nicolai op zoek naar de erfgenamen van onbekende nalatenschappen. In ons land sterven ongeveer 100 mensen per jaar waarvan er geen erfgenaam bekend is. De verjaringstermijn is 20 jaar, waarna de erfenis vervalt en in de staatskas terecht komt.

Nu was er laatst een uitzending van dit programma waar, na een lange zoektocht, Ruben mensen vond die wisten te vertellen dat de overleden vrouw eigenlijk haar vermogen had willen nalaten aan de kerk. Dit had ze ook op papier gezet. Echter, er was één ding niet gedaan. De wens van deze mevrouw was niet notarieel vastgelegd. In andere woorden, mevrouw had geen testament laten opmaken waarin ze haar wens had laten zetten dat haar vermogen naar de kerk moest gaan. Door de zoektocht, mevrouw was niet getrouwd en had geen kinderen, vindt Ruben een ver ver familielid van mevrouw. Deze persoon erft volgens de wet het vermogen van mevrouw. En dit terwijl we weten dat mevrouw haar vermogen naar de kerk had willen laten gaan. Moraal van het verhaal is: zet dingen niet thuis op papier over hoe je vermogen wil nalaten en aan wie. Het heeft geen juridische waarde en je wens zal niet uitgevoerd worden.

Wat moet je wel doen? Stel een testament op. Ik help je bij het formuleren van je wensen. Want echt, je moet verstand van het erfrecht hebben om te kunnen bepalen wat je nu echt wil. Klik hier om te lezen wat cliënten over mij schrijven.

Hulp bij testament opstellen

Vrienden van mij kregen onlangs de vraag van hun kinderen of ze belangrijke zaken hadden vastgelegd voor het geval ze zouden overlijden. Mijn vrienden moesten het antwoord schuldig blijven. Ze hadden niets vastgelegd en geen testament opgesteld. Het zou raadzaam zijn hulp in te roepen voor het opstellen van een testament.

Het is nu een goede tijd om daar eens over na te denken. Een testament opstellen is geen ingewikkeld proces. Bedenk dat u een testament ook altijd kunt veranderen. Het is een prettig idee als dat goed geregeld is. Voor uzelf en voor anderen. Ik help u graag de juiste stappen te nemen en niets over het hoofd te zien. U houdt altijd de regie.

Plus online heeft een kort filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wie er erft als u geen testament heeft.

Ik kan hulp bieden om uw gedachten te formuleren voor het opstellen van uw testament. U kunt mij altijd mailen of bellen op 06 12 44 55 01.

Voorkom ruzie bij erven

De mensen van wie je houdt, zouden met al hun spullen moeten sterven. Hiermee verwoord schrijver en Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez de zorgen van veel mensen dat de familieverhoudingen door overlijden worden verstoord. In elke familie zitten wel ergens (onzichtbare) scheurtjes in de onderlinge relaties. Een niet goed geregelde erfenis kan die scheurtjes doen opensplijten tot onherstelbare schade. En vaak gaat het niet om het saldo op de spaarrekening of het effectendepot. De échte problemen ontstaan bij de verdeling van het tafelzilver, de antieke kastjes en de schilderijen: erfstukken met een emotionele waarde.


Als De Nalatenschapsspecialist wikkel ik sinds 2010 nalatenschappen af en word ik ook ingeroepen ruzies tussen de erfgenamen te beslechten. Veel van de ruzies zijn te voorkomen door in het testament al aan te geven welk kind welke spullen mag krijgen. Als de kinderen daarna onderling nog spullen willen ruilen is dat altijd nog mogelijk. Maar er hoeft geen ruzie over gemaakt te worden, want als erflater heb je al bepaald dat een bepaald kind op een bepaald goed recht heeft.


Wat ook helpt om ruzie te voorkomen, danwel te beslechten, is om een derde partij in te huren om de nalatenschap (verder) af te wikkelen. Ik merk dat als ik ingehuurd word door de executeur testamentair om de nalatenschap (verder) af te wikkelen, de erfgenamen minder wantrouwend zijn. Samen met een heldere communicatie met de erfgenamen resulteert dit in een afwikkeling zonder verstoring van de onderlinge familieverhoudingen.

Neem gerust contact op om te bespreken hoe ik kan helpen bij de afwikkeling van de erfenis.

Financieel codicil opstellen voorkomt gedoe bij het afwikkelen van een nalatenschap

Als je een familielid hebt moeten begraven, komt daarna -het is onvermijdelijk- het afwikkelen van de nalatenschap. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost dit veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen in de vorm van een financieel codicil.

Stel dat van een echtpaar, de man als eerste is overleden. Bij overlijden daarna van de vrouw is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een nalatenschap goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Erfbelasting onderschat

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Veel mensen zijn tijdens leven bezig om op elke euro inkomstenbelasting te besparen. Na hun overlijden laten ze echter vele duizenden euro’s liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Slimme huwelijkse voorwaarden plus een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld opleveren, al profiteer je er zelf niet meer van.

Daarnaast is het ook na overlijden zaak om goed te bedenken wat de mogelijkheden zijn om de erfenis te aanvaarden. Zelfs als de overledene geen testament had, zijn er bij wet nog keuzemogelijkheden om in de toekomst erfbelasting te besparen. Van belang is wel om de keuze te maken alvorens de aangifte erfbelasting in te dienen. Bedenkt dus goed wat die mogelijkheden zijn voordat je de aangifte erfbelasting doet. Zo’n gesprek doe je beter met iemand die weet hoe het erfrecht in elkaar zit, dan met iemand die vooral verstand heeft van inkomstenbelasting. Erfrecht, en daarmee samenhangend erfbelasting, is een apart vak en het is niet gezegd dat de accountant/belastingconsulent ook op dit gebied voldoende kennis van zaken heeft. Wilt u meer weten wat u kunt doen, neem dan gerust contact met mij op.

Stiefkind als erfgenaam? Leg het vast in een testament!

Als Peter, de tweede echtgenoot van Anneke, overlijdt, blijken alleen hun gezamenlijke dochters van hun vader te erven. Zoon Willem, weliswaar kind uit een eerder huwelijk van Anneke maar gevoelsmatig hun gezamenlijke zoon, heeft nergens recht op. Een onaangename verrassing. En volgens Anneke zeker niet wat Peter voor ogen had. Helaas worden mensen vaker op een vergelijkbare wijze onaangenaam – en te laat – verrast. Een stiefkind als erfgenaam moet je in een testament vastleggen.

Automatisch erven
Stiefkinderen, soms maken ze al zo lang deel uit van een samengesteld gezin dat de stiefouder ze net zo lief heeft als zijn of haar eigen kinderen. Vanzelfsprekend zijn zij ook erfgenaam als hij of zij komt te overlijden, zo denkt de stiefouder. Het is goed om te weten dat dit een misverstand is. Het is niet vanzelfsprekend. Waar eigen kinderen, ook als dat niet in een testament is vastgelegd, automatisch van hun ouders erven, geldt dat niet voor stiefkinderen van stiefouders. De Nederlandse wet stelt nu eenmaal dat stiefkinderen niet van stiefouders erven. Wie dat wel wil, op dezelfde dan wel een andere manier als zijn eigen kinderen, zal zijn stiefkinderen als erfgenamen moeten benoemen in een testament. Alleen op die manier kan worden afgeweken van wat er in de wet staat.

Dezelfde belastingschijf
Maar het is toch wel zo dat stiefkinderen in dezelfde belastingschijf voor de erfbelasting vallen als eigen kinderen? Het is een veelgehoorde vraag en misschien zelfs de reden voor het misverstand. Inderdaad vallen stiefkinderen in dezelfde, voordelige belastingschijf (10-20 %) als eigen kinderen, maar alleen wanneer ze vermeld staan in het testament. Had Peter een testament laten opmaken waarin hij zijn stiefzoon als mede-erfgenaam had aangewezen, dan had Willem hetzelfde geërfd als zijn halfzussen.

Waar kunnen nabestaanden je wachtwoorden vinden als je bent overleden?

Ik heb al vele nalatenschappen afgewikkeld. Eén ding dat ik altijd weer tegenkom is dat nabestaanden niet alle wachtwoorden weten. Het opzeggen van bijvoorbeeld een LinkedIn of Facebook account wordt daarmee heel moeilijk. Maar ook bijvoorbeeld als de overledene een bankrekening heeft bij een bank zonder een fysiek aanspreekpunt zoals bijvoorbeeld Robeco. Je bent dan overgeleverd aan een call center en dat levert vaak vele telefoontjes op en irritatie. Als je een nalatenschap afwikkelt, is dat nou net niet wat je wil.

Ik kan daarom de digitale kluis van Digizeker sterk aanbevelen. Het is een online kluis die de notaris voor je aanmaakt. In deze digitale kluis kan je de inloggegevens van al je accounts veilig opslaan. Je hebt dan vanaf elke computer zelf toegang tot dit dossier. Je kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen, en wachtwoorden terugzoeken. Wanneer je wachtwoorden van je accounts wijzigt, sla je die gewijzigde wachtwoorden ook in Digizeker op.

Digizeker voorkomt spookprofielen
Dankzij Digizeker kunnen nabestaanden je profielen op internet verwijderen. Dit voorkomt dat sociale netwerk websites zoals Facebook nog jarenlang verjaardagsherinneringen naar je contacten sturen. Je inloggegevens gaan gegarandeerd nooit verloren, maar worden veilig bewaard en zijn altijd voor je bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer je die gegevens zelf in je computer opslaat. Je computer kan immers crashen, en dan bent je die gegevens kwijt. Dat is bij Digizeker uitgesloten.

Digitale sleutel bij de notaris
De notaris bewaart een tweede digitale sleutel van je Digizeker account. Hiermee kan hij je accounts vrijgeven aan de erfgenamen wanneer je komt te overlijden. De erfgenamen hebben daarmee toegang tot je accounts en kunnen deze opheffen.

Digizeker in beeld