Vergeten rente over schenking onder schuldigerkenning te betalen. Wat nu?

Over een schenking onder schuldigerkenning moet je jaarlijks rente betalen. Maar wat als je vergeten bent de rente over schenking onder schuldigerkenning te betalen?

Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking op papier genoemd. Dat komt omdat je een schenking doet via een notariële akte, waarbij je het bedrag dat je schenkt meteen terug leent. Feitelijk gaat er op het moment van schenken geen cash uit de portemonnaie van de schenker. Wel ben je door deze overeenkomst verplicht om jaarlijks rente over te maken aan de persoon aan wie je de papieren schenking hebt gedaan. Vaak is het bedrag van zo’n schenking hoger dan het vrijgestelde bedrag, waardoor er nog wel schenkbelasting moet worden betaald. De vraag is nu wat er gebeurd als je de rente niet betaald hebt? In dat geval zal bij overlijden van de schenker het bedrag dat je op papier geschonken hebt alsnog als een positief saldo in de totale nalatenschap opgenomen worden. Het zal dan onderhevig zijn aan erfbelasting. Dan kom je wellicht in de hogere schijf voor erfbelasting uit en dat is nou net wat je wilde voorkomen door een schenking onder schuldigerkenning te doen. Wat wel zo is, is dat de schenkbelasting die je indertijd betaald hebt, in mindering gebracht mag worden op de te betalen erfbelasting.

Hoe kan je dit voorkomen? Als je er op een moment tijdens leven achter komt dat je een jaar vergeten bent de rente over te maken, dan is er nog geen man over boord. De schade kan je inhalen door alsnog de niet betaalde rente over te maken. Vergeet niet dat er dan ook rente over de rente betaald moet worden. Bij elke jaarlijkse betaling van rente is het advies om bij de overschrijving duidelijk te vermelden dat het om een rente betaling gaat (eventueel inclusief rente-op rente) ivm een schenking onder schuldigerkenning. Het is van belang dat de ontvanger de bankafschriften van de rentebetalingen goed bewaard. Zo kan deze later bij de Belastingdienst aantonen dat de papieren schenking op te nemen is als een schuld van de nalatenschap. Zo betaal je over dat geld geen erfbelasting.

Wilt u advies over de administratie en het beheer van uw vermogen voor nu en later, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn nummer 06 12 44 55 01.

Huwelijkse voorwaarden reviseren

Je gaat trouwen. Wat een feest. Je bent in de wolken en als formaliteit stel je huwelijkse voorwaarden op. Misschien wel omdat je ouders het ook zo deden. Vraag is of je ook na twee maanden nog weet welke afspraken je in de huwelijkse voorwaarden hebt opgenomen, of je ook handelt naar deze voorwaarden, of je ook echt begrijpt wat je als voorwaarden hebt opgenomen en waarom je het zo deed. Huwelijkse voorwaarden reviseren is dan een goed plan.

Ik kom het helaas vaak tegen dat mensen geen idee hebben van hun huwelijkse voorwaarden. Als ik er naar vraag kunnen echtparen de voorwaarden niet een-twee-drie terugvinden. Een heel gedoe vinden ze het om ze op te zoeken. En als ze eenmaal de voorwaarden hebben gevonden, zijn ze verrast als ik de inhoud ervan aan ze uitleg. Toch is dit dan wat ze vlak voor hun huwelijk hebben afgesproken. Maar geen nood. Je kan je huwelijkse voorwaarden nog aanpassen.

Zolang je nog in pais en vree met elkaar getrouwd bent, is het moment daar om samen over huwelijkse voorwaarden te spreken en te reviseren. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan soms voordelen geven op het gebied van erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Op 1 januari 2018 is de wet voor huwelijkse voorwaarden aangepast. In de oude situatie was het zo dat als je gaat trouwen en je hebt geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan komen door het aangaan van het huwelijk alle bezittingen en schulden in de gemeenschap terecht. Dus ook de bezittingen die voor het huwelijk nog privé waren. Het spaargeld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Maar ook de schuld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Verder was het zo dat als je tijdens je huwelijk geld van je tante erft, dan wordt dat ook voor de helft van de ander.

Nu is inds 1 januari 2018 de situatie gewijzigd. Let wel, deze situatie gaat alleen gelden voor huwelijken die na deze datum zijn afgesloten.

Als je gaat trouwen ontstaat er een gemeenschap van goederen. Dat is niks nieuws. Maar het verschil met vroeger is dat alleen die spullen in de geemenschap terecht komen, die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Had je voor het huwelijk een en/of rekening, dan blijft die gemeenschappelijk na het huwelijk. Maar had je vóór het huwelijk een eigen spaarrekening of een eigen huis, dan blijft deze ná het huwelijk nog steeds voor 100% van jou. 

Ook nieuw is dat als je tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, dan zal deze niet in de gemeenschap terecht komt. Dus heb je een schenking van je ouders ontvangen tijdens je huwelijk, dan is dat geld voor 100% van jou. Het is jouw privé bezit en hoort niet bij de gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wetgeving wordt onder andere willekeur voorkomen. Het maakt niet meer uit of een schenking of nalatenschap verkregen is met een uitsluitingsclausule of niet.

Af en toe nadenken over de voorwaarden waaronder je getrouwd bent is mijn advies. Zo zijn er zijn situaties te bedenken dat het goed is om van gemeenschap van goederen over te stappen naar huwelijkse voorwaarden, maar ook andersom van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen kan soms interssant zijn. Combineer dit met een gesprek over het testament en je bent voor de komende periode van circa 5 jaar weer up-to-date. Voor hulp hierbij kan je contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn mobiele nummer.

De Erfgenaam van RTL4

In het RTL4 programma De Erfgenaam gaat Ruben Nicolai op zoek naar de erfgenamen van onbekende nalatenschappen. In ons land sterven ongeveer 100 mensen per jaar waarvan er geen erfgenaam bekend is. De verjaringstermijn is 20 jaar, waarna de erfenis vervalt en in de staatskas terecht komt.

Nu was er laatst een uitzending van dit programma waar, na een lange zoektocht, Ruben mensen vond die wisten te vertellen dat de overleden vrouw eigenlijk haar vermogen had willen nalaten aan de kerk. Dit had ze ook op papier gezet. Echter, er was één ding niet gedaan. De wens van deze mevrouw was niet notarieel vastgelegd. In andere woorden, mevrouw had geen testament laten opmaken waarin ze haar wens had laten zetten dat haar vermogen naar de kerk moest gaan. Door de zoektocht, mevrouw was niet getrouwd en had geen kinderen, vindt Ruben een ver ver familielid van mevrouw. Deze persoon erft volgens de wet het vermogen van mevrouw. En dit terwijl we weten dat mevrouw haar vermogen naar de kerk had willen laten gaan. Moraal van het verhaal is: zet dingen niet thuis op papier over hoe je vermogen wil nalaten en aan wie. Het heeft geen juridische waarde en je wens zal niet uitgevoerd worden.

Wat moet je wel doen? Stel een testament op. Ik help je bij het formuleren van je wensen. Want echt, je moet verstand van het erfrecht hebben om te kunnen bepalen wat je nu echt wil. Klik hier om te lezen wat cliënten over mij schrijven.

Erfdeel kleinkinderen in Box 3

Stel je erft van je grootouder. Maar in het testament van de overleden grootouder staat dat het kleinkind het erfdeel pas krijgt uitbetaald als de langstlevende grootouder is overleden. In dat geval heeft het kleinkind een vordering op de langstlevende grootouder en moet deze vordering opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting in Box 3. De grootouder aan de andere kant heeft een schuld aan het kleinkind en neemt deze op in de aangifte inkomstenbelasting in Box 3.

Dit moet niet verward worden met de situatie dat een kind van zijn ouder erft en in het testament van de overleden ouder is opgenomen dat het erfdeel pas uitbetaald hoeft te worden als de langstlevende ouder komt te overlijden. Nu hoeft het kind deze vordering op de langstlevende ouder niet in zijn box 3 op te nemen bij de aangifte inkomstenbelasting. Zoals het kind de vordering niet in Box 3 hoeft op te nemen, kan de ouder het niet als een schuld in Box 3 opvoeren.

Voorkom ruzie bij erven

De mensen van wie je houdt, zouden met al hun spullen moeten sterven. Hiermee verwoord schrijver en Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez de zorgen van veel mensen dat de familieverhoudingen door overlijden worden verstoord. In elke familie zitten wel ergens (onzichtbare) scheurtjes in de onderlinge relaties. Een niet goed geregelde erfenis kan die scheurtjes doen opensplijten tot onherstelbare schade. En vaak gaat het niet om het saldo op de spaarrekening of het effectendepot. De échte problemen ontstaan bij de verdeling van het tafelzilver, de antieke kastjes en de schilderijen: erfstukken met een emotionele waarde.


Als De Nalatenschapsspecialist wikkel ik sinds 2010 nalatenschappen af en word ik ook ingeroepen ruzies tussen de erfgenamen te beslechten. Veel van de ruzies zijn te voorkomen door in het testament al aan te geven welk kind welke spullen mag krijgen. Als de kinderen daarna onderling nog spullen willen ruilen is dat altijd nog mogelijk. Maar er hoeft geen ruzie over gemaakt te worden, want als erflater heb je al bepaald dat een bepaald kind op een bepaald goed recht heeft.


Wat ook helpt om ruzie te voorkomen, danwel te beslechten, is om een derde partij in te huren om de nalatenschap (verder) af te wikkelen. Ik merk dat als ik ingehuurd word door de executeur testamentair om de nalatenschap (verder) af te wikkelen, de erfgenamen minder wantrouwend zijn. Samen met een heldere communicatie met de erfgenamen resulteert dit in een afwikkeling zonder verstoring van de onderlinge familieverhoudingen.

Neem gerust contact op om te bespreken hoe ik kan helpen bij de afwikkeling van de erfenis.

Weet u zeker dat u de erfenis wilt aanvaarden?

Stel u staat in een testament genoemd als erfgenaam, dan bent u al snel geneigd deze te aanvaarden. Toch is het verstandig om eerst te bekijken of er meer bezittingen dan schulden zijn. Als u een erfenis namelijk accepteert (zuiver aanvaarden), dan erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen dan kom u van een koude kermis thuis als u de nalatenschap zuiver zou aanvaarden. U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Het is goed om te weten dat je soms al een erfenis zuiver aan het aanvaarden bent zonder dat je daar erg in hebt. Voorbeelden van handelingen die er toe leiden dat u een erfenis zuiver aanvaardt zijn:

  • het leeghalen van de woning van de erflater en bepalen wat er met de spullen gebeurt;
  • het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers;
  • de verkoop van de woning van de erflater;
  • het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
  • het innen van tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met schuldenaren;
  • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
  • het erkennen van een schuld van de nalatenschap;
  • het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het rekeningtegoed van de erflater wordt vrijgegeven;
  • het instellen van rechtsvorderingen die een erfgenaam toekomen.

Om te voorkomen dat u straks opgescheept zit met meer schulden dan bezittingen, kunt u de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden. Binnen een periode van drie maanden na overlijden van de erflater moet u beslissen of u zuiver of beneficiair wilt aanvaarden. U moet dus gaan inventariseren wat de bezittingen en schulden van de nalatenschap zijn om tot een goede beslissing te komen. Als u verwacht dat er veel schulden zijn, maar nog niet zeker weet of die hoger zijn dan de waarde van de bezittingen dan zou u de nalatenschap ook beneficiair kunnen aanvaarden. Blijkt dan na grondig onderzoek dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan kunt u de nalatenschap alsnog verwerpen. U wordt dan met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U erft dan geen vermogen meer en u hoeft de schulden niet met uw privé vermogen te voldoen.

Bij beneficiaire aanvaarding bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij de rechtbank en moet u de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels afwikkelen. Dit vereist wel enige expertise.

Voor hulp bij het afwikkelen van een nalatenschap kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik kan u alle werkzaamheden uit handen nemen, die komen kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap . Zo kunt u er gerust op zijn dat alles volgens de regels van de wet verloopt.

Financieel codicil opstellen voorkomt gedoe bij het afwikkelen van een nalatenschap

Als je een familielid hebt moeten begraven, komt daarna -het is onvermijdelijk- het afwikkelen van de nalatenschap. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost dit veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen in de vorm van een financieel codicil.

Stel dat van een echtpaar, de man als eerste is overleden. Bij overlijden daarna van de vrouw is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een nalatenschap goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Ik moet een erfenis afwikkelen, wie helpt me?

Mensen denken bij het afwikkelen van een erfenis als eerste aan het verdelen van de spullen. Dat is echter maar een deel van wat gedaan moet worden. Elke afwikkeling is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Natuurlijk zijn er zaken die bij elke afwikkeling voorkomen, maar er zijn ook veel activiteiten die specifiek bij een bepaalde erfenis horen.


Vaak is er in een testament iemand binnen de familie als executeur (testamentair) benoemd. Als er geen executeur is aangewezen omdat er bijvoorbeeld geen testament is opgemaakt, dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk executeur. Wat mensen zich echter niet realiseren is dat ze bij hun taak als executeur iemand kunnen inhuren. De kosten hiervan worden dan betaald uit de nalatenschap. Dat betekent dus dat alle erfgenamen meebetalen aan de ingehuurde hulp en de kosten hiervan door meerdere mensen gedragen wordt. 
Het voordeel van het inhuren van specialistische hulp is dat iemand met ervaring de klappen van de zweep kent. De executeur, dan wel de erfgenamen, hoeven het wiel niet zelf uit te vinden en kunnen ontlast worden van het vele werk dat komt kijken bij de afwikkeling van zo’n erfenis. Dat is dan een hele zorg minder.


Wat mensen zich vaak niet realiseren is dát er veel werk komt kijken bij het afwikkelen van een erfenis. Het is een heel proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Het is zaak om het proces in de juiste volgorde af te werken en de regie te voeren over wat gedaan moet worden. Na overlijden komt als eerste de overheid met het verzoek om aangifte erfbelasting te doen. Dan zijn er bancaire zaken die aangepast moeten worden en zijn er allerlei abonnementen en lidmaatschappen die aangepast of opgezegd moeten worden.
Aan het einde van het gehele proces moet er schriftelijk rekening en verantwoording afgelegd worden aan alle erfgenamen, zodat zij hun akkoord kunnen geven over hoe de erfenis is afgewikkeld.


Het is niet vreemd dat deze klus bij nabestaanden regelmatig tot veel stress leidt. De afwikkeling kost veel tijd. Nabestaanden zitten vaak in een fase van hun leven waarin zij het met een baan en gezin al behoorlijk druk hebben. Ook kan de afwikkeling van een erfenis de familierelaties onder druk zetten, met regelmatig blijvende ruzie tot gevolg. Dit kan komen doordat er wantrouwen binnen de familie ontstaat of doordat gevoeligheden uit het verleden zich gaan mengen met de zakelijke afwikkeling. 
Een externe partij die de erfenis afwikkelt biedt hierbij uitkomst omdat deze geen partij kiest. De ervaring die ik sinds 2010 als De Nalatenschapsspecialist heb opgedaan in het afwikkelen van erfenissen heeft mij geleerd hoe belangrijk onpartijdigheid en kennis van zaken is.


Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. We kunnen dan bespreken wat ik kan doen om u te helpen.

Erfbelasting onderschat

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Veel mensen zijn tijdens leven bezig om op elke euro inkomstenbelasting te besparen. Na hun overlijden laten ze echter vele duizenden euro’s liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Slimme huwelijkse voorwaarden plus een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld opleveren, al profiteer je er zelf niet meer van.

Daarnaast is het ook na overlijden zaak om goed te bedenken wat de mogelijkheden zijn om de erfenis te aanvaarden. Zelfs als de overledene geen testament had, zijn er bij wet nog keuzemogelijkheden om in de toekomst erfbelasting te besparen. Van belang is wel om de keuze te maken alvorens de aangifte erfbelasting in te dienen. Bedenkt dus goed wat die mogelijkheden zijn voordat je de aangifte erfbelasting doet. Zo’n gesprek doe je beter met iemand die weet hoe het erfrecht in elkaar zit, dan met iemand die vooral verstand heeft van inkomstenbelasting. Erfrecht, en daarmee samenhangend erfbelasting, is een apart vak en het is niet gezegd dat de accountant/belastingconsulent ook op dit gebied voldoende kennis van zaken heeft. Wilt u meer weten wat u kunt doen, neem dan gerust contact met mij op.

Woonplaats erflater is bepalend voor het fiscale recht

Na een overlijden kan het zijn dat een erfgenaam in het buitenland woont. Hoe moet je hier nu mee omgaan als je aangifte erfbelasting gaat doen?

Ten aanzien van de Nederlandse erfbelasting bepaalt de woonplaats van degene die is overleden het fiscale recht. Als de overledene in Nederland woont en de erfgenaam in bijvoorbeeld Spanje, dan is in Nederland erfbelasting verschuldigd. Het is de taak van de executeur om hier zorg voor te dragen. Ook zij opgemerkt dat het vermogen van de overledene niet noodzakelijkerwijs in Nederland hoeft te zijn gelegen. Dus ook een buitenlandse vakantiewoning valt onder het Nederlandse recht. 

Wat nu als de overledene in het buitenland woont? Als de erflater met Nederlandse nationaliteit langer dan 10 jaar in het buitenland woont en de erfgenamen wonen in Nederland, dan is er in Nederland geen erfbelasting verschuldigd. 
Is de overledene korter dan 10 jaar geleden naar het buitenland vertrokken, dan geldt nog steeds het Nederlands erfbelastingrecht en moet er in Nederland aangifte erfbelasting worden gedaan. 
Om dubbele belastingheffing te voorkomen is er met enkele landen een verdrag over erfbelasting gesloten. Als de overledene in een land woont waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten, kan wellicht het Besluit ter Voorkoming van Dubbele Belasting uitkomst bieden. Nederland kan op basis van dit besluit een deel van de in het buitenland verschuldigde belasting teruggeven. De regels hieromtrent zijn complex, waardoor een gedegen advies hierover sterk is aan te raden.