Belastingrente voorkomen

Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting

Na een overlijden moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. Als uiteindelijk blijkt dat je erfbelasting moet betalen, dan rekent de Belastingdienst belastingrente over de te betalen erfbelasting. Je kan voorkomen dat je belastingrente moet betalen, of het beperken, door een voorlopige aanslag erfbelasting in te dienen. Dit kan tegenwoordig online door in te loggen op Mijn Belastingdienst

Inloggen Mijn Belastingdienst

Hoe zit het met de aangifte erfbelasting?

Na het overlijden moet u eerst de waarde van de erfenis bepalen. U maakt een zogenaamde boedelbeschrijving. Ten eerste moet u gaan uitzoeken wat de bezittingen van de overleden waren. Denk hierbij aan het saldo op de bankrekening(en), de waarde van een effectendepot, de WOZ waarde van het huis, onroerend goed in het buitenland, sieraden, kunst, enz. Ten tweede moet u uitzoeken of de overledene schulden had. Hierbij is de hypothecaire schuld de meest bekende. Maar het kan ook zijn dat de overledene van een andere partij of een familielid geld had geleend middels een onderhandse akte of dat er geld van de BV was geleend. Het opstellen van de boedelbeschrijving neemt meer tijd in beslag dan je denkt.

Na verloop van tijd ontvangt u van de Belastingdienst een aangiftebrief. Hier staat de datum vermeld wanneer de aangifte erfbelasting bij hen binnen moet zijn (inlevertermijn). Deze datum ligt ongeveer 8 maanden na de overlijdensdatum.

Wat is belastingrente en wanneer betaal ik het?

Belastingrente is een vergoeding aan de Belastingdienst voor de gemiste rente. Zij berekenen belastingrente over een periode van 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag. Het kan soms heel lang duren voordat u een aanslag ontvangt, waarmee de belastingrente dus ook aardig kan oplopen.

In de volgende gevallen kan er belastingrente over de aanslag erfbelasting worden berekend:

 • de aangifte erfbelasting is later binnen dan de datum die in de aangiftebrief staat
 • de aangifte erfbelasting is niet juist of onvolledig
 • de Belastingdienst wijkt bij de definitieve aanslag af van uw aangifte erfbelasting

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekende de Belastingdienst geen belastingrente. In die periode was het dus ook niet nodig om een voorlopige aanslag aan te vragen.

Doet de Belastingdienst er te lang over om uw aanslag erfbelasting op te leggen? Wijken zij niet af van uw aangifte én hebt u op tijd aangifte gedaan? Dan berekenen ze geen belastingrente. De datum van de aanslag is in deze situatie dus niet van belang.

Maar moet de Belastingdienst afwijken van uw aangifte? Dan maakt het niet uit hoe lang ze erover doen om een aanslag op te leggen. Ze rekenen dan altijd rente tot 6 weken na de datum van de aanslag. De Belastingdienst wijkt af als u uw aangifte onjuist of onvolledig invult. Een juiste aangifte is dus van groot belang.

Wanneer voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen

Een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen heeft zin als u verwacht dat u erfbelasting moet betalen en het waarschijnlijk niet lukt om aangifte te doen binnen de inlevertermijn. Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle gegevens van de aangifte hebt.

Door het aanvragen van een voorlopige aanslag kunt u alvast erfbelasting betalen en belastingrente beperken of misschien zelfs voorkomen. Let wel, een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen is alleen mogelijk als iemand een brief heeft gekregen waarin staat dat diegene aangifte erfbelasting moet doen. Per erfgenaam moet worden aangegeven over welk bedrag er vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald. Er is ook een keuzemogelijkheid naar wie de Belastingdienst de voorlopige aanslagen moet sturen.

De Belastingdienst hanteert een periode van maximaal 3 weken om te reageren op uw verzoek om een voorlopige aanslag.

Voorbeelden berekening belastingrente

Wilt u weten hoe belastingrente werkt bij erfbelasting? Klik op één van de voorbeelden hierna.

Het vergeten testament

Hou zou je het vinden als je vergeten bent dat je ooit een testament hebt opgesteld en de situatie in de jaren hierna zo is verandert dat je erfenis bij je overlijden heel anders verloopt dan je toentertijd gepland had.

In de praktijk gebeurt het. Mensen maken een testament vanwege bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld iemand wil zijn partner onterven. Om te voorkomen dat de partner bij overlijden toch nog erft stelt betreffende persoon een testament op. Maar in datzelfde testament stonden ook nog wat andere zaken. Bijvoorbeeld dat broer, zus en een goed doel enig erfgenaam moesten zijn.
Jaren later is betreffende persoon vergeten dat hij een testament heeft opgesteld. Maar in de tussentijd zijn de broer en zus wel al overleden. Volgende stukje beschrijft een praktijkvoorbeeld waar een klant mij over belde. De klant vroeg of er nog iets te herstellen was.

Dit is wat er was gebeurd

Niet zo lang geleden werd ik gebeld door een meneer Karel Pieterszoon (zomaar een bedachte naam). Meneer Pieterszoon is 50 jaar. Hij heeft een zus Wanda (ook zomaar een bedachte naam) en zij is 53 jaar.  

Karel belt me en zegt dat zijn tante Mart (81 jaar) net is overleden. Tante laat geen echtgenoot of kinderen achter. Tante Mart lag 36 jaar geleden in scheiding en had om die reden toen een testament opgesteld. Ze wilde voorkomen dat haar partner van haar zou erven voor het geval ze kwam te overlijden voordat de scheiding rond was. In het testament had ze haar man onterfd en haar broer, haar zus (de moeder van Karel en Wanda) en een goed doel als enig erfgenaam benoemd.

De broer en zus van Tante Mart overlijden eerder dan tante zelf. Het gevolg is dat volgens het testament van 36 jaar geleden, alleen nog het goede doel overblijft als erfgenaam. Het goede doel erft dus al het vermogen van tante Mart.

Nu komt tante Mart te overlijden. Door haar overlijden waren Karel en Wanda niet alleen verdrietig maar later ook verbijsterd. Zij hadden namelijk heel goed contact met tante Mart en waren de laatste jaren mantelzorger voor haar. In die periode wilde tante dingen voor haar nalatenschap regelen en besprak  dat met Karel en Wanda. Ze gaf aan dat ze een deel van haar vermogen wilde nalaten aan een goed doel en een deel aan familie. Maar in die gesprekken had ze nooit gezegd dat ze al een testament had. Ze had ook nooit te kennen gegeven dat ze haar gehele vermogen wilde nalaten aan één goed doel. Daarbij komt ook nog eens dat ze in de gesprekken met haar neef en nicht een ander goed doel noemde dan, naar later bleek, het goede doel dat in het testament was opgenomen.

Het testament was zo lang geleden opgesteld, dat tante het waarschijnlijk was vergeten. Maar het punt is dat het meer up-to-date was bij haar overlijden. De scheiding had al plaatsgevonden en haar broer en zus waren al overleden. 

Het gevolg is dat de gehele erfenis naar een goed doel gaat. Verder dat het een ander goed doel is dan waar tante de laatste jaren over sprak en last but not least dat neef Karel en nicht Wanda niks van haar erven. Karel heeft nog met het goede doel contact opgenomen om te bespreken of er nog iets te regelen was, dat de familie ook nog iets erft. Maar dat is niet mogelijk. Het testament is de uiterste wil van de overledene en daar kan je niets meer aan veranderen als de persoon in kwestie is overleden. Je moet de regels van het testament respecteren en dus gaat alles naar het goede doel.

Testament up-to-date houden

Wat we met dit praktijkvoorbeeld zien is dat het belangrijk is om je testament up-to-date te houden. Ook al denk je dat je het indertijd goed geregeld hebt, dan nog is het verstandig om iedere 4 jaar het testament na te lezen en te kijken of het écht je uiterste wil is. 

Contact opnemen

Ik heb al veel mensen geholpen hun testament up-to-date te maken. Jong en oud. Ze hadden in veel gevallen niet verwacht dat er nog zo veel aangepast moest worden en dat er zo veel mogelijk is.

Het helpt om een specialist in de arm te nemen en samen het testament weer eens tegen het licht te houden. Een objectieve buitenstaander kan hierbij van grote waarde zijn. Een buitenstaander die zaken vanuit een financiële, fiscale en juridische hoek kan bekijken. Neem gerust contact met mij op voor een afspraak. Ik help u graag verder.

Contact

Klik op contact voor mijn contactgegevens.

Waarom een testament opstellen?

Waarom zou ik een testament opstellen?

De praktijk

Mijn ervaring is dat mensen niet graag willen nadenken over de situatie als ze er niet meer zijn. Dat is ook te begrijpen want het einde van het leven is onzeker en wij mensen houden niet echt van onzekerheid.

Toch is het goed om tijd vrij te maken om een testament op te stellen. Het opstellen van een testament hoeft geen lang proces te zijn. Ik verzeker je dat het een opgeruimd gevoel geeft als je het eenmaal gedaan hebt. Vele mensen zijn je voor gegaan. Van jong tot oud. 

Misvattingen

De reden dat ik dit onderwerp zo onder de aandacht wil brengen is dat er veel misvattingen zijn over wat er gebeurt na je overlijden. Ik maak het echt meerdere keren mee dat mensen zeggen dat ze een papiertje in de kast te hebben liggen met daar op hun wensen. Maar zo’n papiertje is niet rechtsgeldig. Ook niet als het met de hand geschreven is en er een datum op staat. En wat nou als het papiertje opeens verdwenen is? Een testament wordt door de wet erkend en wordt bij de notaris in de kluis bewaard en geregistreerd in een register. Bij overlijden kijken nabestaanden eerst in dat register of er een testament is. En als dat zo is, dan staat in dat register bij welke notaris het testament ligt. Zo kan een testament nooit kwijt raken.

Wat ook voorkomt is dat mensen een bepaald idee hebben over wie tot de erfgenamen moeten behoren, hoeveel ze moeten erven of welke spullen iemand moet krijgen. Maar als je dat niet in een testament hebt vastgelegd, dan bepaalt de wet wie erft en hoeveel. Het komt op deze manier voor dat een stiefkind niks erft van de stiefouder, omdat de stiefouder niet wist dat een stiefkind alleen maar erft als deze in een testament als erfgenaam is opgenomen. Zo zijn er nog legio voorbeelden die mensen op voorhand niet hadden bedacht. En dat is ook logisch, want het is niet vanzelfsprekend dat je juridische kennis hebt over het erfrecht.

Mensen zeggen mij ook vaak dat er bij hun in de familie geen ruzie zal komen. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Dat begrijp ik, en toch maak ik het mee dat er ruzie ontstaat bij het afwikkelen van de erfenis. Het gaat niet zozeer om de waarde van de erfenis als wel om de emotie die aan spullen zit. Met het opstellen van een testament kan je ruzie binnen te familie voorkomen. Als je niet meer leeft, kunnen mensen niet meer vragen wat de wens zou zijn geweest. Nabestaanden gaan dan zelf invullen wat de wens was, ieder vanuit z’n eigen beleving of omdat hij/zij meent dat de overledene dat ooit gezegd heeft. Dit wordt dé bron voor ruzie als niet iedereen het er mee eens is en daar een andere gedachte over heeft.

Tenslotte kan je in een testament fiscale mogelijkheden opnemen waar erfgenamen op moment van overlijden uit kunnen kiezen. Hierdoor kun je op het moment vlak na overlijden bepalen wat fiscaal de meest voordelige keuze is en kan je besparen op de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen.

Neem gerust contact met mij op om dit onderwerp eens te bespreken

Via deze link komt u bij een beschrijving van mijn werkwijze als ik u help bij het opstellen van uw testament.

Woonplaats overledene is bepalend of er erfbelasting betaald moet worden

Als iemand is overleden dan moet er in principe erfbelasting betaald worden. Maar dat hangt wel af van de woonplaats van de overledene. De woonplaats van de overledene is namelijk bepalend voor het fiscale recht. En met het fiscale recht wordt bedoeld of en hoe de erfbelasting berekend gaat worden. Dus wat de woonplaats van de erfgenaam is doet er voor de Nederlandse fiscus niet toe. Ook al woon je als erfgenaam in het buitenland, dan moet je nog steeds erfbelasting betalen als je erft van iemand in Nederland.

Overledene woonde in Nederland

Ten aanzien van de Nederlandse erfbelasting bepaalt de woonplaats van degene die is overleden het fiscale recht. Als de overledene in Nederland woont en de erfgenaam in bijvoorbeeld Spanje, dan is in Nederland erfbelasting verschuldigd. Het is de taak van de executeur om hier zorg voor te dragen. Ook zij opgemerkt dat het vermogen van de overledene niet noodzakelijkerwijs in Nederland hoeft te zijn gelegen. Dus ook een buitenlandse vakantiewoning valt onder het Nederlandse recht. 

Overledene woonde in het buitenland

Wat nu als de overledene de Nederlandse nationaliteit heeft, maar in het buitenland woont? In dat geval moet er eerst gekeken worden hoe lang de overledene in het buitenland woont. Als de erflater langer dan 10 jaar in het buitenland woont en de erfgenamen wonen in Nederland, dan is er in Nederland geen erfbelasting verschuldigd. 
Is de overledene korter dan 10 jaar geleden naar het buitenland vertrokken, dan geldt nog steeds het Nederlands erfbelastingrecht en moet er in Nederland aangifte erfbelasting worden gedaan. 
Om dubbele belastingheffing te voorkomen is er met enkele landen een verdrag over erfbelasting gesloten. Als de overledene in een land woont waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten, kan wellicht het Besluit ter Voorkoming van Dubbele Belasting uitkomst bieden. Nederland kan op basis van dit besluit een deel van de in het buitenland verschuldigde belasting teruggeven. De regels hieromtrent zijn complex, waardoor een gedegen advies hierover sterk is aan te raden.

Wie beslist over as overledene?

Wie beslist over de as van de overledene? Dat is niet iets waar je over nadenkt als iemand net is overleden. Toch is het goed om hier bij stil te staan voordat besloten wordt wie de opdracht voor de crematie ondertekent.

Waar moet je op letten?

Waar je op moet letten is het volgende. Na het overlijden van een dierbare volgt al snel de organisatie van de uitvaart. Je huurt een uitvaartverzorger in, die de familie helpt om in een zeer korte tijd de uitvaartplechtigheid te organiseren. In die korte tijd moet je heel veel beslissingen nemen. Van de keuze voor de kist tot het lettertype van de annonce. Als de overledene heeft bepaald dat hij wil worden gecremeerd zal er ook een opdracht tot crematie moeten worden getekend. En dáár moet je even bij stil staan. Nog voordat je beslist wie gaat tekenen.

Wet op lijkbezorging

De Wet op lijkbezorging zegt namelijk dat de persoon die de opdracht geeft voor de crematie, ook de persoon is die beslist wat later er met de as gebeurt. Deze persoon is daarbij natuurlijk wel gebonden aan de wens van de overledene. Maar als iemand geen testament of codicil had waarin de wil is geuit (mondelinge verklaring is ook geldig, mits dit bewezen kan worden), bepaalt de contractant van de uitvaart wat er met de as gebeurt. Juridisch gezien hebben anderen nergens recht op en kunnen de contractant ook niet dwingen de as te verdelen. Dit geldt ook binnen de familie.

Professionele hulp

Dit is een voorbeeld waarom het verstandig is om bij het afwikkelen van de erfenis professionele hulp in te roepen. Het is een valkuil waar je niet bij stil staat maar het kan achteraf wel vervelende taferelen opleveren. Maar dan is het te laat om er iets aan te veranderen. Zo zijn er ook andere zaken die over het hoofd gezien kunnen worden. Wilt u hulp bij het afwikkelen van de erfenis om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt, neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek. Klik hier voor contact

In de praktijk

Op de site www.uitvaart.nl beantwoord Mr Willem van der Putten vragen van nabestaanden. Uit de vele vragen die gesteld worden kies ik even vraag nummer 59177 te illustratie.

De vraag is als volgt:
Onze vader is in 2008 gecremeerd wij waren toen minderjarig en zijn moeder, onze Oma, heeft de crematie geregeld.
Wij hebben al heel lang geen contact meer met haar omdat ze haar nooit als oma heeft gedragen maar meer als een tiran. Wij ik en mijn zus willen heel graag de as van onze vader die nog in een unrenmuur staat. Kunt u ons helpen wat onze rechten zijn en wat we kunnen doen? Dit is zo belangrijk voor ons….alvast bedankt groet Doortje

Antwoord van Mr Willem van der Putten:
Geachte mevrouw,

Mijn antwoord is helaas kort: u hebt geen recht op de as.

Er zijn twee dingen die u kunt doen: 1) wachten tot uw oma overleden is en 2) een nieuwe goede relatie met uw oma opbouwen.

De persoon die de crematie heeft geregeld beslist over wat er met de as gebeurt. Dat is uw oma. Als er geen testament of codicil van uw vader is, waar in staat dat zijn dochters na zijn overlijden zijn as moeten krijgen, is er in ieder geval voor een rechter geen reden om u de as te geven.

Als u met uw oma geen contact hebt en geen contact wilt hebben, kunt u de begraafplaats waar de urn in de urnenmuur staat, laten weten dat u belangstelling hebt om de urn over te nemen als uw oma op een bepaald moment de huur niet wil verlengen. Ik zou dat schriftelijk doen, als ik u was en een ontvangstbevestiging van de brief vragen. Als oma overlijdt, komen de rechten op de nis vrij en kunt u ze meteen vragen. Dat zou ik maar meteen doen als ik u was, voordat iemand anders u voor is.

Maar misschien is het beter en makkelijker om het verleden het verleden te laten en te kijken of u het contact met uw oma kunt vernieuwen. Volgende maand is Kerstmis een mooie aanleiding om haar een kaartje te sturen en haar te schrijven dat het eigenlijk jammer is dat u geen contact hebt. U kunt schrijven dat u uw vader mist en dan hebt u al meteen een aanknopingspunt, waarop zij kan reageren met ‘Ik ook’. Misschien is uw oma na ruim 10 jaar milder en was er vroeger een reden om te doen wat zij toen deed. Als zij positief reageert op het kaartje, ga dan eens een kop koffie drinken. Als het contact goed is, komt u er samen wel uit met de as. Dan kunt u misschien een beetje as krijgen voor in een sieraad, of iets anders dat u en uw zus aanspreekt. Of kunt u de huur overnemen. En is gewoon het hebben van een oma met wie u over uw vader kunt praten, ook erg fijn.

Als het contact tot niets leidt, blijft advies 1) staan. Ik hoor af en toe wel eens van mensen die ik 5 of 10 jaar geleden een zelfde advies heb gegeven, dat gewoon wachten hen vanzelf de oplossing bracht.

Goed nadenken voordat je een erfenis zuiver aanvaardt

Stel u staat in een testament genoemd als erfgenaam, dan bent u al snel geneigd deze te aanvaarden. Toch is het verstandig om eerst te bekijken of er meer bezittingen dan schulden zijn. Als u een erfenis namelijk accepteert (zuiver aanvaarden), dan erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen dan kom u van een koude kermis thuis als u de erfenis zuiver zou aanvaarden. U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Handelingen die leiden tot zuiver aanvaarden

Het is goed om te weten dat je soms al een erfenis zuiver aan het aanvaarden bent zonder dat je daar erg in hebt. Voorbeelden van handelingen die er toe leiden dat u een erfenis zuiver aanvaardt zijn:
 • het leeghalen van de woning van de erflater en bepalen wat er met de spullen gebeurt;
 • het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • de verkoop van de woning van de erflater;
 • het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
 • het innen van tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met schuldenaren;
 • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
 • het erkennen van een schuld van de nalatenschap;
 • het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het rekeningtegoed van de erflater wordt vrijgegeven;
 • het instellen van rechtsvorderingen die een erfgenaam toekomen.

Inventariseer bezittingen en schulden

Om te voorkomen dat u straks opgescheept zit met meer schulden dan bezittingen, kunt u de erfenis ook beneficiair aanvaarden. Binnen een periode van drie maanden na overlijden van de erflater moet u beslissen of u zuiver of beneficiair wilt aanvaarden. U moet dus gaan inventariseren wat de bezittingen en schulden van de nalatenschap zijn om tot een goede beslissing te komen. Als u verwacht dat er veel schulden zijn, maar nog niet zeker weet of die hoger zijn dan de waarde van de bezittingen dan zou u de erfeis ook beneficiair kunnen aanvaarden. Blijkt dan na grondig onderzoek dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan kunt u de erfenis alsnog verwerpen. U wordt dan met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U erft dan geen vermogen meer en u hoeft de schulden niet met uw privé vermogen te voldoen.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij de rechtbank en moet u de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels afwikkelen. Dit vereist wel enige expertise. Hiervoor kunt u hulp inroepen van De Nalatenschapsspecialist.

Hulp nodig

Voor hulp bij het afwikkelen van een erfenis kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik kan u alle werkzaamheden uit handen nemen. Zo kunt u er gerust op zijn dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan en dat alle praktische zaken worden geregeld.

Ruzie bij verdelen erfenis

Ruzie bij verdelen erfenis

Helaas komt het veel voor dat er ruzie ontstaat bij het verdelen van de erfenis. Vooral tussen broers en zussen ontstaat ruzie om de hoogte van hun erfdeel of een specifiek object. Van tevoren had niemand verwacht dat er ruzie zou kunnen ontstaan binnen de familie. Dat gebeurt niet binnen onze familie, is vaak de gedachte. Iedereen kan het heel goed met elkaar vinden. En toch eindigen veel erfenissen in grote ruzie. Gevolg is dat familieleden elkaar daarna nooit meer spreken en in sommige gevallen wordt de ruzie zelfs uitgevochten bij de Rechtbank.

ruzie bij verdelen erfenis

Oplossing om ruzie te voorkomen

Als de ruzie er eenmaal is kan je deze bij de Rechtbank beslechten of middels tussenkomst van een mediator tot een oplossing komen. Beide trajecten kosten veel tijd, geld en energie. Als toekomstig erflater kan je ook bijdragen aan een oplossing. Je kan namelijk voorkomen dat er ruzie ontstaat. Punt met ruzie binnen de familie is namelijk dat ieder zijn eigen zicht op de feiten heeft. Ik maak het mee dat kinderen gaan invullen wat de overledene had gewild. Maar hoe kan je dat weten? Dat is toch je eigen interpretatie van gesprekken die je met de overledene hebt gehad. Een ander familielid ziet het weer anders of meent ooit een gesprek gehad te hebben met de overledene waarin andere wensen kenbaar gemaakt waren of andere visies op het leven. Omdat je het niet meer kan vragen blijf je in rondjes draaien en ontstaat er ruzie.

Dit kan je voor een groot deel voorkomen, door in een testament je wensen op te laten tekenen. Niet op een papiertje dat je ergens in een la bewaard. Dat kan immers, per ongeluk of expres, kwijt raken. In een testament schrijf je natuurlijk ook wie je erfgenamen moeten zijn. Maar je kan hier ook beschrijven wat je wil dat er met bepaalde objecten gebeurt. Als er een armband is die je veel draagt en je wil dat die vererft naar je schoondochter, schrijf dat dan op in een testament. Hiermee help je je zoon dat het niet hebberig is dat hij graag je armband zou willen. De andere kinderen kunnen denken dat hij geen armband zal dragen omdat hij een jongen is. En dat hij de armband alleen maar wil om zijn zus een hak te zetten. Je weet het niet, en écht ik maak het in de praktijk mee dat dit zo gebeurt.

Uitvaart – cremeren of begraven

Wat ook goed is om in je testament te beschrijven zijn je wensen voor wat betreft de uitvaart. Om te beginnen of je begraven dan wel gecremeerd wil worden. Moet je natuurlijk wel aan je familie laten weten dat ze bij je overleden meteen naar de notaris moeten gaan om de testament op te vragen. Veel mensen vragen het testament pas op als de uitvaart al heeft plaatsgevonden. Maar ja dat is te laat. En denk nou niet, ach dat weten ze wel en anders zeg ik het wel op mijn sterfbed. Niemand weet immers van tevoren hoe zijn leven zal eindigen. Je kan verder hier ook aangeven hoe je wil dat je uitvaart gaat verlopen. Moet er een kerkdienst komen, wil je dat bepaalde mensen spreken, wil je dat bepaalde mensen niet uitgenodigd worden, in welke krant(en) wil je dat een annonce geplaatst wordt, heb je een idee hoe de annonce er uit moet zien (is ook een groot stresspunt), enz, enz.

Stiefkinderen

Als je getrouwd bent en je partner heeft kinderen uit een eerder huwelijk, vergeet dan niet om zijn kinderen als erfgenaam in je testament op te nemen (als je dat wenst natuurlijk). Stiefkinderen erven namelijk niet volgens de wet. Dus zonder testament erven zij niks van jou. In je testament kan je precies beschrijven welk deel van je vermogen de stiefkinderen moeten erven en ook kan je bepaalde objecten legateren.

Anderen zaken

Dit is slechts een hele kleine greep van dingen om over na te denken. Het moeilijke is om nu al te bedenken wat je zou willen. Niemand vindt het leuk om over de dood na te denken. Het komt op die manier gevoelsmatig zo dichtbij. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik ken ook niemand die het fijn vindt dat ze ruzie binnen de familie hebben, die zo hoog oploopt dat ze elkaar vervolgens nooit meer spreken.
Doordat ik nalatenschappen afwikkel én ik mensen help bij het opstellen van hun testament, heb ik veel ervaring hoe dingen in de praktijk kunnen lopen en hoe je dit had kunnen voorkomen. Voor een afspraak voor een adviesgesprek ben ik bereikbaar op 06 12 44 55 01 of neem contact op via het contactformulier.

Rente op schuldigerkenning, bewaar de rekeningafschriften van de rentebetalingen

Als je in het verleden een schenking op papier hebt ontvangen, dan moet je ook daadwerkelijk de rente die is afgesproken ontvangen. Bij overlijden van de schenker moet je de Belastingdienst kunnen aantonen dat je de rentes ook echt elk jaar hebt ontvangen. Deze bewijsplicht ligt bij de ontvanger van de schenking op papier.

Bewaar de bankafschriften!

Velen zijn er mee bekend dat er een mooie manier is om geld naar de volgende generatie over te brengen. Dit kan zonder dat het geld ook daadwerkelijk overgeboekt hoeft te worden van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de ontvanger. Deze vorm van schenken heet schenken onder schuldigerkenning (ook wel schenking op papier genoemd).

Bij zo’n manier van schenken leent de schenker het bedrag dat hij geschonken heeft meteen weer terug. Deze transactie wordt middels een notariële akte vastgelegd. Het is dé aangewezen vorm van vermogensoverdracht voor ouders die onvoldoende vrije middelen ter beschikking hebben, omdat hun vermogen ‘vastzit’ in een onderneming, kunst of woonhuis.

Wat hier wel bij nodig is, is dat de schenker over het terug geleende bedrag een rente betaalt. Die rentebetaling moet ook écht jaarlijks plaatsvinden. Anders is na het overlijden alle moeite voor niets geweest. Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kunt je de schade herstellen door dat alsnog te doen.

Het is belangrijk om alle rekeningafschriften van de renteontvangsten zorgvuldig te bewaren. Als de renteontvangsten niet kunnen worden bewezen bij het overlijden van de schenker, dan is er alsnog erfbelasting verschuldigd. De schenkbelasting die betaald is toen de schenking op papier werd gedaan mag gelukkig wel in mindering gebracht worden op de te betalen erfbelasting. Maar het is toch wel zonde want de schenker heeft indertijd kosten gemaakt bij de notaris en je loopt een fiscaal voordeel mis.

Wilt u een keer advies inwinnen over nalatenschappen, hoe deze af te wikkelen of over estate planning, neem dan gerust contact met mij op. Via deze link komt u bij mijn contactgegevens.

Niet-uitbetaalde erfenis in de aangifte inkomstenbelasting 2020

Het kan gebeuren dat je erfgenaam bent, maar de erfenis nog niet uitbetaald hebt gekregen. Dit stuk gaat over hoe je deze erfenis moet opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Is een van je ouders overleden, ben je erfgenaam, maar heb je je erfdeel nog niet ontvangen, dan heb je als het ware een vordering op de langstlevende ouder geërfd. Dit kan zo bij testament geregeld zijn, maar ook het erfrecht regelt dit zo. Reden hiervoor is dat de eerststervende/de wet wil dat de langstlevende goed verzorgd achterblijft. Anders zou een situatie kunnen ontstaan dat de langstlevende ouder verplicht wordt het huis te verkopen om het erfdeel aan de kinderen te kunnen betalen of dat een deel van het effectendepot opeens verkocht moet worden om geld vrij te maken om de kinderen hun erfdeel te betalen.

Hoe moet je niet-uitbetaalde erfenis opnemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe moet je nu voor de aangifte inkomstenbelasting met deze vordering omgaan ~ als kind?

Als je als kind een vordering op de langstlevende ouder hebt geërfd, dan moet je deze vordering NIET in Box 3 opgeven. Daartegenover staat dat de langstlevende ouder de schuld die zij aan haar kind heeft, NIET kan aftrekken als een Box 3-schuld. Als kind hoef je ook niet de van je ouder geërfde blote eigendom in Box 3 aan te geven.

Hoe moet je nu voor de aangifte inkomstenbelasting met deze vordering omgaan ~ als kleinkind?

Nu de volgende situatie waarbij een kleinkind erft van de grootouder. Als er in het testament van de overleden grootouder staat dat het kleinkind het erfdeel pas krijgt uitbetaald als de langstlevende grootouder is overleden, dan heeft hiermee het kleinkind een vordering op de langstlevende grootouder geërfd. Omdat het hier om een vordering op een grootouder gaat, moet het kleinkind deze vordering WEL opnemen in de eigen aangifte inkomstenbelasting in Box 3. De grootouder aan de andere kant heeft een schuld aan een kleinkind en neemt deze op als een Box 3-schuld in de eigen aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u vragen over het afwikkelen van een nalatenschap / erfenis, dan kunt u contact opnemen via het formulier dat u met deze link kunt bereiken.

Vergeten rente over schenking onder schuldigerkenning te betalen. Wat nu?

Over een schenking onder schuldigerkenning moet je jaarlijks rente betalen. Maar wat als je vergeten bent de rente over schenking onder schuldigerkenning te betalen?

Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking op papier genoemd. Dat komt omdat je een schenking doet via een notariële akte, waarbij je het bedrag dat je schenkt meteen terug leent. Feitelijk gaat er op het moment van schenken geen cash uit de portemonnaie van de schenker. Wel ben je door deze overeenkomst verplicht om jaarlijks rente over te maken aan de persoon aan wie je de papieren schenking hebt gedaan. Vaak is het bedrag van zo’n schenking hoger dan het vrijgestelde bedrag, waardoor er nog wel schenkbelasting moet worden betaald. De vraag is nu wat er gebeurt als je de rente niet betaald hebt? In dat geval zal bij overlijden van de schenker het bedrag dat je op papier geschonken hebt alsnog als een positief saldo in de totale nalatenschap opgenomen worden. Het zal dan onderhevig zijn aan erfbelasting. Dan kom je wellicht in de hogere schijf voor erfbelasting uit en dat is nou net wat je wilde voorkomen door een schenking onder schuldigerkenning te doen. Wat wel zo is, is dat de schenkbelasting die je indertijd betaald hebt, in mindering gebracht mag worden op de te betalen erfbelasting.

Hoe kan je dit voorkomen? Als je er op een moment tijdens leven achter komt dat je een jaar vergeten bent de rente over te maken, dan is er nog geen man over boord. De schade kan je inhalen door alsnog de niet betaalde rente over te maken. Vergeet niet dat er dan ook rente over de rente betaald moet worden. Bij elke jaarlijkse betaling van rente is het advies om bij de overschrijving duidelijk te vermelden dat het om een rente betaling gaat (eventueel inclusief rente-op rente) ivm een schenking onder schuldigerkenning. Het is van belang dat de ontvanger de bankafschriften van de rentebetalingen goed bewaard. Zo kan deze later bij de Belastingdienst aantonen dat de papieren schenking op te nemen is als een schuld van de nalatenschap. Zo betaal je over dat geld geen erfbelasting.

Wilt u advies over de administratie en het beheer van uw vermogen voor nu en later, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn nummer 06 12 44 55 01.