Jubelton ~ Belastingvrij schenken

De ”jubelton” is een regeling voor belastingvrij schenken tot een bedrag van €105.302,- in 2021 aan dochter, neef of kennis in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor gebruik eigen woning. Normaal gesproken moet degene die een schenking ontvangt hierover schenkbelasting betalen. Bij deze regeling is er echter geen schenkbelasting verschuldigd. Het is ooit begonnen als een echte ton, maar is inmiddels door inflatiecorrecties gestegen tot het huidige belastingvrije bedrag dat geschonken kan worden.

Belastingvrij schenken voor gebruik eigen woning

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

  1. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn
  2. Het geld wordt gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen, of
  3. Om de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen, of
  4. Om de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning af te kopen

Vanuit de ontvanger bezien is er geen limiet aan het aantal personen van wie je een jubelton mag ontvangen. Maar je kan per schenker maar één keer een jubelton ontvangen. Let daarbij op dat ouders als één gezamenlijke schenker worden gezien. Ook als je ouders gescheiden zijn.

Stel dat je een partner hebt. Dan moet je er bij het ontvangen van een jubelton, rekening mee houden dat jij en je partner als één persoon worden gezien. Je ouders kunnen dus niet belastingvrij een ton aan jou schenken én een ton aan je partner.

Vanuit de schenker bezien is er geen limiet aan het aantal ontvangers dat een jubelton mag ontvangen. Je mag dus aan kinderen schenken en daarnaast ook aan kleinkinderen, neefjes, nichtjes of zelfs een kennis.

Het lijkt er op dat een jubelton altijd €105.302,- moet zijn. Maar dat is niet juist. Je mag ook een kleiner bedrag ontvangen om onder deze regeling te vallen. Hoger niet. Dan wordt over het meerdere gewoon schenkbelasting geheven.

Het maakt niet uit wat de relatie is tot de schenker. Daarmee kan de jubelton zowel aan een dochter, als aan een neef, als aan een kennis geschonken worden. Er hoeft dus geen bloed relatie te zijn. Op elk genoemde persoon is de vrijstelling van toepassing.
Stel je hebt veel vermogen, maar geen eigen kinderen. Dan kan je nog wel een kind van je broer gelukkig maken met een jubelton. De ontvanger moet wel minimaal 18 jaar zijn en nog geen 40 jaar.

Een jubelton kan je niet vanuit een BV schenken. Dat wordt gezien als een dividenduitkering.

Als je een jubelton ontvangt, dan moet je niet vergeten om hier aangifte schenkbelasting van te doen. Het klinkt gek dat je aangifte moet doen terwijl je geen belasting hoeft te betalen, maar de Belastingdienst wil het wel weten. Dit moet uiterlijk in de maand februari van het jaar volgend op het jaar van de schenking worden gedaan. Dus een schenking op 6 oktober 2020 moet aangegeven worden voor 1 maart 2021.
Klik op deze link van de Belastingdienst om aangifte schenkbelasting te doen.

Je kan een jubelton in één keer schenken, maar het is ook toegestaan om de schenkingen over drie aaneengesloten kalenderjaren te verdelen. Dat is handig als de ontvanger van de jubelton het geld wil gebruiken voor het aflossen van de hypotheek, maar een boeterente zou moeten betalen als hij te veel in een keer aflost. Let er wel op dat het geld niet alleen binnen drie kalenderjaren op de rekening van de ontvanger staat, maar ook dat het binnen die jaren moet zijn gebruikt. Let er ook op dat het laatste deel van de schenking gedaan wordt voor het bereiken van de 40-jarige leeftijd van de ontvanger.

Stel je ontvangt een jubelton, maar je besteed ‘m niet (volledig) aan je woning, dan is deze gewoon belast met schenkbelasting. 

Combineren we dat met het voorgaande voorbeeld van gespreid schenken over 3 kalenderjaren, dan moet bij een eerste schenking in 2018, uiterlijk op 31 mei 2021 aan de Belastingdienst gemeld worden dat de schenking niet (volledig) aan de eigen woning is besteed. Er zal dan alsnog schenkbelasting moeten worden betaald.

Als je schenkt met een schenkingsakte is het verstandig om de optie op te nemen dat het geld teruggegeven moet worden als aan de voorwaarden voor de vrijstelling niet is voldaan. Op die manier voorkom je dat de ontvanger alsnog schenkbelasting moet betalen.

Het is nog wel mogelijk te schenken aan iemand die de leeftijdsgrens al is gepasseerd, als deze persoon een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die nog wel aan het leeftijdscriterium voldoet, of gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking samenwoonde met iemand terwijl ze:

  1. beiden meerderjarig waren
  2. samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven
  3. een notarieel samenlevingscontract hadden waarin een wederzijdse zorgverplichting was opgenomen. N.b. dit vervalt als beiden gedurende 5 jaar of langer op hetzelfde adres staan ingeschreven.
  4. van elkaar geen bloedverwanten in rechte lijn zijn (kinderen of (achter)kleinkinderen)

Klik hier om een stroomschema te openen waarmee je kan bepalen wat je maximaal kan (bij)schenken voor de eigen woning.

Vergeten rente over schenking onder schuldigerkenning te betalen. Wat nu?

Over een schenking onder schuldigerkenning moet je jaarlijks rente betalen. Maar wat als je vergeten bent de rente over schenking onder schuldigerkenning te betalen?

Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking op papier genoemd. Dat komt omdat je een schenking doet via een notariële akte, waarbij je het bedrag dat je schenkt meteen terug leent. Feitelijk gaat er op het moment van schenken geen cash uit de portemonnaie van de schenker. Wel ben je door deze overeenkomst verplicht om jaarlijks rente over te maken aan de persoon aan wie je de papieren schenking hebt gedaan. Vaak is het bedrag van zo’n schenking hoger dan het vrijgestelde bedrag, waardoor er nog wel schenkbelasting moet worden betaald. De vraag is nu wat er gebeurt als je de rente niet betaald hebt? In dat geval zal bij overlijden van de schenker het bedrag dat je op papier geschonken hebt alsnog als een positief saldo in de totale nalatenschap opgenomen worden. Het zal dan onderhevig zijn aan erfbelasting. Dan kom je wellicht in de hogere schijf voor erfbelasting uit en dat is nou net wat je wilde voorkomen door een schenking onder schuldigerkenning te doen. Wat wel zo is, is dat de schenkbelasting die je indertijd betaald hebt, in mindering gebracht mag worden op de te betalen erfbelasting.

Hoe kan je dit voorkomen? Als je er op een moment tijdens leven achter komt dat je een jaar vergeten bent de rente over te maken, dan is er nog geen man over boord. De schade kan je inhalen door alsnog de niet betaalde rente over te maken. Vergeet niet dat er dan ook rente over de rente betaald moet worden. Bij elke jaarlijkse betaling van rente is het advies om bij de overschrijving duidelijk te vermelden dat het om een rente betaling gaat (eventueel inclusief rente-op rente) ivm een schenking onder schuldigerkenning. Het is van belang dat de ontvanger de bankafschriften van de rentebetalingen goed bewaard. Zo kan deze later bij de Belastingdienst aantonen dat de papieren schenking op te nemen is als een schuld van de nalatenschap. Zo betaal je over dat geld geen erfbelasting.

Wilt u advies over de administratie en het beheer van uw vermogen voor nu en later, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn nummer 06 12 44 55 01.

Huwelijkse voorwaarden reviseren

Je gaat trouwen. Wat een feest. Je bent in de wolken en als formaliteit stel je huwelijkse voorwaarden op. Misschien wel omdat je ouders het ook zo deden. Vraag is of je ook na twee maanden nog weet welke afspraken je in de huwelijkse voorwaarden hebt opgenomen, of je ook handelt naar deze voorwaarden, of je ook echt begrijpt wat je als voorwaarden hebt opgenomen en waarom je het zo deed. Huwelijkse voorwaarden reviseren is dan een goed plan.

Ik kom het helaas vaak tegen dat mensen geen idee hebben van hun huwelijkse voorwaarden. Als ik er naar vraag kunnen echtparen de voorwaarden niet een-twee-drie terugvinden. Een heel gedoe vinden ze het om ze op te zoeken. En als ze eenmaal de voorwaarden hebben gevonden, zijn ze verrast als ik de inhoud ervan aan ze uitleg. Toch is dit dan wat ze vlak voor hun huwelijk hebben afgesproken. Maar geen nood. Je kan je huwelijkse voorwaarden nog aanpassen.

Zolang je nog in pais en vree met elkaar getrouwd bent, is het moment daar om samen over huwelijkse voorwaarden te spreken en te reviseren. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan soms voordelen geven op het gebied van erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Op 1 januari 2018 is de wet voor huwelijkse voorwaarden aangepast. In de oude situatie was het zo dat als je gaat trouwen en je hebt geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan komen door het aangaan van het huwelijk alle bezittingen en schulden in de gemeenschap terecht. Dus ook de bezittingen die voor het huwelijk nog privé waren. Het spaargeld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Maar ook de schuld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Verder was het zo dat als je tijdens je huwelijk geld van je tante erft, dan wordt dat ook voor de helft van de ander.

Nu is inds 1 januari 2018 de situatie gewijzigd. Let wel, deze situatie gaat alleen gelden voor huwelijken die na deze datum zijn afgesloten.

Als je gaat trouwen ontstaat er een gemeenschap van goederen. Dat is niks nieuws. Maar het verschil met vroeger is dat alleen die spullen in de geemenschap terecht komen, die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Had je voor het huwelijk een en/of rekening, dan blijft die gemeenschappelijk na het huwelijk. Maar had je vóór het huwelijk een eigen spaarrekening of een eigen huis, dan blijft deze ná het huwelijk nog steeds voor 100% van jou. 

Ook nieuw is dat als je tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, dan zal deze niet in de gemeenschap terecht komt. Dus heb je een schenking van je ouders ontvangen tijdens je huwelijk, dan is dat geld voor 100% van jou. Het is jouw privé bezit en hoort niet bij de gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wetgeving wordt onder andere willekeur voorkomen. Het maakt niet meer uit of een schenking of nalatenschap verkregen is met een uitsluitingsclausule of niet.

Af en toe nadenken over de voorwaarden waaronder je getrouwd bent is mijn advies. Zo zijn er zijn situaties te bedenken dat het goed is om van gemeenschap van goederen over te stappen naar huwelijkse voorwaarden, maar ook andersom van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen kan soms interssant zijn. Combineer dit met een gesprek over het testament en je bent voor de komende periode van circa 5 jaar weer up-to-date. Voor hulp hierbij kan je contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn mobiele nummer.

Schenken met fiscaal voordeel in box 1

Als je schenkt zijn er mogelijkheden om het geschonken bedrag als aftrekpost op te voeren in de eigen aangifte inkomstenbelasting (box 1). Er gelden wel enkele regels. De schenking moet gedaan worden aan een instelling met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende instelling). De aftrekpost wordt daarnaast groter als de schenking periodiek gedaan wordt (minstens 5 opeenvolgende jaren) en is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Schenking aan een instelling met ANBI status

Er zijn veel organisaties in Nederland die de status van een Algemeen Nut Beogende instelling hebben. De zogenaamde ANBI status. Als je aan zo’n instelling een schenking doet, dan kan je deze schenking als een aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting opvoeren. Er geldt alleen wel een drempel voordat je het bedrag ook daadwerkelijk kan aftrekken. Er is ook een maximum aan het bedrag dat aftrekbaar is (10% van drempelinkomen). Het drempelbedrag is 1% van je drempel inkomen (totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3 minus de aftrekposten, maar zonder de persoonsgebonden aftrek). Het bedrag dat je meer hebt betaald dan het drempelbedrag mag je aftrekken

Instellingen met ABNI status

Om te zien of een instelling een ANBI status heeft kan je hier klikken. Je komt dan bij de site van de belastingdienst. Daar kan je de naam van de instelling en de vestigingsplaats opgeven. Je krijgt dan meteen te zien of de beoogde instelling een ANBI status heeft.

Periodieke schenking

Je kan er ook voor kiezen een periodieke schenking te doen (minstens 5 opeenvolgende jaren). De aftrekmogelijkheden zijn dan weer groter. De gehele schenking is dan namelijk aftrekbaar (er geldt dus geen drempel) en er is geen maximum aan het bedrag dat aftrekbaar is. Ook is het dan mogelijk om te schenken aan een in Nederland gevestigde vereniging met ten minste 25 leden.
Het is wel van belang dat er eerst een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt tussen de schenker en het goede doel. De Belastingdienst kan hier bij controle om vragen. Via deze link komt u bij het formulier van de Belastingdienst om de periodieke schenking vast te leggen. U kunt ook naar uw notaris gaan om een akte op te laten maken.

Niet verwarren met…
Bovenstaande belastingvoordeel is voor de schenker. Dit moet dus niet verward worden met besparen op schenkbelasting.

Contact opnemen

Als u wilt bespreken hoe u kunt besparen op schenkbelasting, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via 06 12 44 55 01 of u kunt mij een bericht sturen via het contactformulier.