Financieel misbruik ouderen voorkomen

Financieel misbruik herkennen

Mijn oog viel op een interessant artikel in het ONS magazine van KBO-Brabant. Ouderen zijn vaak de dupe van financieel misbruik door een naaste. Dat kan lange tijd onopgemerkt blijven. De notaris krijgt niet meteen argwaan bij aanpassing van het testament en de wijkverpleegkundige vraagt in de regel niet naar geldzaken. Het kan enorm helpen als beide beroepsgroepen elkaar weten te vinden. Vanuit die gedachte namen Oscar Balkenende en Nickey Smelt het initiatief voor Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden. Hierdoor zijn lokaal de lijnen kort naar tal van relevante professionals en organisaties om goed voorgelicht te worden over voorkomen van misbruik in een afhankelijkheidsrelatie of om bij een niet-pluis-gevoel te helpen aanpakken. Lees hier het artikel .

Financieel misbruik voorkomen

Helaas heb ik in mijn werk al meerdere verhalen aan moeten horen van misbruik van ouderen. Vreemd genoeg komt het vaak voor dat de mensen die in vertrouwen waren genomen, dat die juist misbruik maken. Het gebeurt binnen de familie maar ook bij verzorgingstehuizen en door andere vertrouwenspersonen.


Mijn advies is om tijdig een levenstestament op te stellen. In het levenstestament kan je iemand aanstellen die je zakelijke en/of medische belangen zal behartigen als het je zelf minder goed gaat. Denk hierbij aan contact met de bank en het beheer van de bankrekeningen. Omdat je niet weet wanneer het slechter met je gaat is het goed om hier over na te denken als je nog goed in je vel zit en nog geen kwalen hebt. Als je dan een volmacht aan iemand geeft, dan raad ik ook aan om na te denken over een controle mechanisme. Laat de gevolmachtigde bijvoorbeeld jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan iemand anders die geen belanghebbende is. Dat kan een familielid zijn, maar je zou ook een notaris kunnen vragen. Hiermee zorg je er voor dat er controle wordt uitgevoerd op het handelen van de gevolmachtigde en dat deze persoon niet in de verleiding komt iets te doen wat niet in het belang is van degene van wie het levenstestament is (de volmachtgever).

Financiële administratie

Als nalatenschapsspecialist kan ik ook als gevolmachtigde optreden. In dat geval voer ik de financiële administratie en regel ik alle praktische zaken. En ook in dat geval is het goed dat een derde partij mij controleert. Zo kan iedereen gerust zijn dat er niet iets gebeurt dat niet in het belang van de volmachtgever is. Neem gerust contact met mij op om u over dit onderwerp te laten adviseren. Ik ben bereikbaar onder nummer 06 12 44 55 01 of u stuur mij een bericht via het contactformulier

Relevante gegevens uit de administratie

Meest relevante gegevens uit de administratie

Als je een familielid is overleden is het fijn voor nabestaanden als zij kunnen terugvallen op een boekwerk met de meest relevante gegevens uit de administratie. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost het veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht om overzicht over de financiën te krijgen. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen. Dat doe je in de vorm van een klein boekwerk. Een zogenaamd financieel codicil.

Ik illustreer dit met een praktisch voorbeeld. Stel er is een echtpaar. De man is als eerste overleden. Nu komt de vrouw 7 jaar later te overlijden. Dan is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een erfenis goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Wilt u dit onderwerp eens bespreken, dan kunt u contact opnemen met De Nalatenschapsspecialist. Klik hier voor de contact gegevens.

Rente op schuldigerkenning, bewaar de rekeningafschriften van de rentebetalingen

Als je in het verleden een schenking op papier hebt ontvangen, dan moet je ook daadwerkelijk de rente die is afgesproken ontvangen. Bij overlijden van de schenker moet je de Belastingdienst kunnen aantonen dat je de rentes ook echt elk jaar hebt ontvangen. Deze bewijsplicht ligt bij de ontvanger van de schenking op papier.

Bewaar de bankafschriften!

Velen zijn er mee bekend dat er een mooie manier is om geld naar de volgende generatie over te brengen. Dit kan zonder dat het geld ook daadwerkelijk overgeboekt hoeft te worden van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de ontvanger. Deze vorm van schenken heet schenken onder schuldigerkenning (ook wel schenking op papier genoemd).

Bij zo’n manier van schenken leent de schenker het bedrag dat hij geschonken heeft meteen weer terug. Deze transactie wordt middels een notariële akte vastgelegd. Het is dé aangewezen vorm van vermogensoverdracht voor ouders die onvoldoende vrije middelen ter beschikking hebben, omdat hun vermogen ‘vastzit’ in een onderneming, kunst of woonhuis.

Wat hier wel bij nodig is, is dat de schenker over het terug geleende bedrag een rente betaalt. Die rentebetaling moet ook écht jaarlijks plaatsvinden. Anders is na het overlijden alle moeite voor niets geweest. Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kunt je de schade herstellen door dat alsnog te doen.

Het is belangrijk om alle rekeningafschriften van de renteontvangsten zorgvuldig te bewaren. Als de renteontvangsten niet kunnen worden bewezen bij het overlijden van de schenker, dan is er alsnog erfbelasting verschuldigd. De schenkbelasting die betaald is toen de schenking op papier werd gedaan mag gelukkig wel in mindering gebracht worden op de te betalen erfbelasting. Maar het is toch wel zonde want de schenker heeft indertijd kosten gemaakt bij de notaris en je loopt een fiscaal voordeel mis.

Wilt u een keer advies inwinnen over nalatenschappen, hoe deze af te wikkelen of over estate planning, neem dan gerust contact met mij op. Via deze link komt u bij mijn contactgegevens.

Niet-uitbetaalde erfenis in de aangifte inkomstenbelasting 2020

Het kan gebeuren dat je erfgenaam bent, maar de erfenis nog niet uitbetaald hebt gekregen. Dit stuk gaat over hoe je deze erfenis moet opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Is een van je ouders overleden, ben je erfgenaam, maar heb je je erfdeel nog niet ontvangen, dan heb je als het ware een vordering op de langstlevende ouder geërfd. Dit kan zo bij testament geregeld zijn, maar ook het erfrecht regelt dit zo. Reden hiervoor is dat de eerststervende/de wet wil dat de langstlevende goed verzorgd achterblijft. Anders zou een situatie kunnen ontstaan dat de langstlevende ouder verplicht wordt het huis te verkopen om het erfdeel aan de kinderen te kunnen betalen of dat een deel van het effectendepot opeens verkocht moet worden om geld vrij te maken om de kinderen hun erfdeel te betalen.

Hoe moet je niet-uitbetaalde erfenis opnemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe moet je nu voor de aangifte inkomstenbelasting met deze vordering omgaan ~ als kind?

Als je als kind een vordering op de langstlevende ouder hebt geërfd, dan moet je deze vordering NIET in Box 3 opgeven. Daartegenover staat dat de langstlevende ouder de schuld die zij aan haar kind heeft, NIET kan aftrekken als een Box 3-schuld. Als kind hoef je ook niet de van je ouder geërfde blote eigendom in Box 3 aan te geven.

Hoe moet je nu voor de aangifte inkomstenbelasting met deze vordering omgaan ~ als kleinkind?

Nu de volgende situatie waarbij een kleinkind erft van de grootouder. Als er in het testament van de overleden grootouder staat dat het kleinkind het erfdeel pas krijgt uitbetaald als de langstlevende grootouder is overleden, dan heeft hiermee het kleinkind een vordering op de langstlevende grootouder geërfd. Omdat het hier om een vordering op een grootouder gaat, moet het kleinkind deze vordering WEL opnemen in de eigen aangifte inkomstenbelasting in Box 3. De grootouder aan de andere kant heeft een schuld aan een kleinkind en neemt deze op als een Box 3-schuld in de eigen aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u vragen over het afwikkelen van een nalatenschap / erfenis, dan kunt u contact opnemen via het formulier dat u met deze link kunt bereiken.

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren?

Particulieren zijn niet wettelijk verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar omdat de Belastingdienst tot 5 jaar terug belasting mag navorderen, is het verstandig om je administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.