Erfdeel kleinkinderen in Box 3

Stel je erft van je grootouder. Maar in het testament van de overleden grootouder staat dat het kleinkind het erfdeel pas krijgt uitbetaald als de langstlevende grootouder is overleden. In dat geval heeft het kleinkind een vordering op de langstlevende grootouder en moet deze vordering opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting in Box 3. De grootouder aan de andere kant heeft een schuld aan het kleinkind en neemt deze op in de aangifte inkomstenbelasting in Box 3.

Dit moet niet verward worden met de situatie dat een kind van zijn ouder erft en in het testament van de overleden ouder is opgenomen dat het erfdeel pas uitbetaald hoeft te worden als de langstlevende ouder komt te overlijden. Nu hoeft het kind deze vordering op de langstlevende ouder niet in zijn box 3 op te nemen bij de aangifte inkomstenbelasting. Zoals het kind de vordering niet in Box 3 hoeft op te nemen, kan de ouder het niet als een schuld in Box 3 opvoeren.

Vordering op een langstlevende ouder in de aangifte inkomstenbelasting 2019

Als je als kind een vordering op je langstlevende ouder hebt geërfd, dan moet je deze vordering NIET in box 3 aangeven. Daartegenover staat dat de langstlevende ouder de schuld die zij heeft aan haar kind NIET kan aftrekken als box 3-schuld. Als kind hoef je ook niet de van je ouder geërfde blote eigendom in box 3 aan te geven. Voor kleinkinderen geldt dit echter niet. Zij moeten de eventuele vordering op de grootouder WEL aangeven en de grootouder kan de schuld aan het kleinkind opvoeren als een box 3-schuld.

Financieel codicil opstellen voorkomt gedoe bij het afwikkelen van een nalatenschap

Als je een familielid hebt moeten begraven, komt daarna -het is onvermijdelijk- het afwikkelen van de nalatenschap. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost dit veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen in de vorm van een financieel codicil.

Stel dat van een echtpaar, de man als eerste is overleden. Bij overlijden daarna van de vrouw is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een nalatenschap goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Bewaar informatie banksaldo en effecten per 1 januari van een jaar bij je belastingzaken

Voor je aangifte inkomstenbelasting over bijvoorbeeld het jaar 2020 is alleen het saldo op 1 januari 2020 nog relevant. Aangezien je pas in april 2021 de aangifte gaat indienen voor het fiscale jaar 2020, is het handig om informatie over het saldo van je bankrekeningen en je effecten per 1 januari 2020 meteen te bewaren bij je spullen voor de aangifte inkomstenbelasting. Dit scheelt je veel zoekwerk als je de aangifte in april, ruim een jaar later, moet gaan indienen.

Rente op schuldigerkenning, bewaar de rekeningafschriften van de rentebetalingen

Een mooie manier om geld naar de volgende generatie te schenken, zonder dat het geld ook daadwerkelijk over gaat van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de ontvanger, is de zogenaamde schenking onder schuldigerkenning (ook wel schenking op papier genoemd).

Bij zo’n manier van schenken leent de schenker het bedrag dat hij geschonken heeft meteen weer terug. Deze transactie wordt middels een notariële akte vastgelegd. Het is dé aangewezen vorm van vermogensoverdracht voor ouders die onvoldoende vrije middelen ter beschikking hebben, omdat hun vermogen ‘vastzit’ in een onderneming, kunst of woonhuis.

Wat hier wel bij nodig is, is dat de schenker over het terug geleende bedrag een rente betaalt. Die rentebetaling moet ook écht jaarlijks plaatsvinden. Anders is na het overlijden alle moeite voor niets geweest. Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kunt je de schade herstellen door dat alsnog te doen.

Het is verstandig om alle rekeningafschriften van de renteontvangsten zorgvuldig te bewaren. Als de renteontvangsten niet kunnen worden bewezen, is alsnog erfbelasting verschuldigd.

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren?

Particulieren zijn niet wettelijk verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar omdat de Belastingdienst tot 5 jaar terug belasting mag navorderen, is het verstandig om je administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.